Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Opłaty

INFORMACJE O UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNYCH
dla cudzoziemców kształcących się w Polsce

I. Cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym .

Mogą korzystać ze świadczeń rzeczowych na podstawie rozporządzenia (Rady EWG)nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 na zasadach obowiązujących ubezpieczonego w zakresie umożliwiającym mu nieprzerwany pobyt w Polsce. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

II. Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  1. Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz absolwenci odbywający w RP obowiązkowy staż mogą ubezpieczać się dobrowolnie (art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 210 poz. 2135). Podstawą wymiaru ich składki jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 68 ust. 4 pkt 3). Jeżeli ww. osoby mają polskie pochodzenie w rozumieniu przepisów o repatriacji składkę za nich opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie (art. 86 ust. 1 pkt 14)- wymagane jest zaświadczenie potwierdzające polskie pochodzenie, wydane przez Konsulat RP lub Karta Polaka.
  2. Pozostali cudzoziemcy odbywający inne niż wymienione powyżej formy kształcenia w Polsce ubezpieczają się również dobrowolnie a podstawą wymiaru ich składki jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu (art. 68 ust. 4 pkt 1).

Zarówno w przypadku osób wymienionych w pkt 1 i pkt 2 podstawą dobrowolnego ubezpieczenia jest  złożenie przez nich wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

                                                                                                                          Aktualizacja : 30 marca 2005 r.

 

Polski