Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Opłaty

Informacje dla kandydatów na kursy w SJPdC UŁ.

 

Regulamin opłat i zwrotów opłat za kursy w SJPdC UŁ

A.  OPŁATY

I.   W SJPdC UŁ obowiązują następujące opłaty za naukę:

1. Za kurs  przygotowawczy  do  studiów  w Polsce  obejmujący  język  polski i  przedmioty   

    kierunkowe   3.000 EUR

2. Za  kurs  języka  polskiego  (600 godzin lekcyjnych)   2.200 EUR

3. Za dwusemestralny kurs języka polskiego (900 godzin lekcyjnych)  3.200 EUR

4. Za   kurs  języka  polskiego (450 godzin lekcyjnych)  1.700 EUR 

5. Za  letni  kurs  języka  polskiego  w  sierpniu  (ok.  100 godzin lekcyjnych

    + 20 godzin lekcyjnych  zajęć  turystyczno-krajoznawczych)   480  EUR

6. Za kurs języka polskiego cudzoziemców - pracowników UŁ (wolni słuchacze)  200 EUR

II.    Powyższe  opłaty  nie  obejmują  kosztów  akademika, wyżywienia i  podręczników

III.   Opłaty za w/w kursy winny być wniesione na 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (dla kandydatów, którzy nie potrzebują wizy studenckiej). Późniejsza wpłata nie daje gwarancji zakwaterowania w akademikach UŁ.

IV. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

II. Opłaty dla Polonii

Kandydaci polskiego pochodzenia korzystający z kursu przygotowawczego  mają  prawo  do 30% zniżki, tj. wpłacają 2.100 EUR (zniżka przysługuje tylko na kursie przygotowawczym kandydatom polskiego pochodzenia).

                                                             

 

B.  ZWROTY  OPŁAT

1. Zwrot opłat za naukę nastąpi wyłącznie w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  05.06.2018 (Dz.U. 2018.1125)

 

§ 13.

4. Opłaty za kształcenie lub uczestniczenie w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, prowadzonych w uczelni publicznej, podlegają zwrotowi za okres niepobierania kształcenia lub nieuczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, jeżeli cudzoziemiec:

1) otrzymał urlop od zajęć lub udzielono mu innej przerwy w odbywaniu studiów na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów lub

2) zrezygnował z kształcenia z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, lub

3) otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771).

2.  Zwroty opłat mogą być odebrane wyłącznie przez osoby, które dokonały tych wpłat lub przez osoby notarialnie przez nie upoważnione albo przelane na konto wskazane przez w/w osoby. Jeśli kandydat starający się o zwrot i właściciel konta są różnymi osobami musi to być wyraźnie zaznaczone.

 

Polski