Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Opłaty

Informacje dla kandydatów na kursy w SJPdC UŁ.

 

Regulamin opłat i zwrotów opłat za kursy w SJPdC UŁ

A.  OPŁATY

I.   W SJPdC UŁ obowiązują następujące opłaty za naukę:

1. Za kurs  przygotowawczy  do  studiów  w Polsce  obejmujący  język  polski i  przedmioty   

    kierunkowe,    którego    uczestnicy    jako    jedyni    otrzymują    legitymację   studencką  3.000 EUR

2. Za 9-miesięczny  kurs  języka  polskiego  (600 h)   2.200 EUR

3. Za dwusemestralny kurs języka polskiego (900 h)  3.200 EUR

4. Za  5-miesięczny  kurs  języka  polskiego (450 h)  1.700 EUR 

5. Za  1-miesięczny  letni  kurs  języka  polskiego  w  sierpniu  (ok.  100 h zajęć  lekcyjnych

    + 20  h  zajęć  turystyczno-krajoznawczych)   480  EUR

6. Za kurs języka polskiego cudzoziemców - pracowników UŁ (wolni słuchacze)  200 EUR

II.    Powyższe  opłaty  nie  obejmują  kosztów  akademika, wyżywienia i  podręczników

III.   Opłaty za w/w kursy winny być wniesione na 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (dla kandydatów, którzy nie potrzebują wizy studenckiej). Późniejsza wpłata nie daje gwarancji zakwaterowania w akademikach UŁ.

IV. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

II. Opłaty dla Polonii

Kandydaci polskiego pochodzenia korzystający z kursu przygotowawczego  mają  prawo  do 30% zniżki, tj. wpłacają 2.100 EUR (zniżka przysługuje tylko na kursie przygotowawczym kandydatom polskiego pochodzenia).

                                                             

 

B.  ZWROTY  OPŁAT

I. 1.Opłata zostanie zwrócona kandydatowi, który spełnił wszystkie warunki do otrzymania polskiej  wizy, ale jej nie dostał i Ambasada RP potwierdzi to pisemnie, np. mailem, faksem, pismem.

2  Opłata zostanie również zwrócona kandydatowi, który:

    - nie spełnił wszystkich warunków otrzymania wizy;

    - nie podjął starań o uzyskanie wizy;

    - zrezygnował z przyjazdu do Polski lub z nauki w czasie trwania kursu;

II. Opłaty za naukę:

1. Zwrot opłat za naukę nastąpi wyłącznie w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  29.07.2015 (Dz.U. 2015.1112)

ust. 5. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6.

ust. 6. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.

2. Udokumentowanie przyczyn losowych, o których mowa wyżej winno być dokonane przez polską placówkę dyplomatyczną, jeśli przyczyna miała miejsce za granicą lub przez odpowiednie polskie instytucje jeżeli miała miejsce w Polsce.

3. Za okres niepobierania nauki wymieniony w § 18 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.10.2006 (Dz.U. 2006.190.1406)  uznaje się:

a)  I semestr, II semestr, kurs 5 miesięczny lub kurs letni jeśli kandydat  w  formie  pisemnej  zrezygnuje  z  nauki   przed   rozpoczęciem danego semestru / kursu, wyjedzie z Polski i anuluje uprawnienia do pobytu w Polsce, które otrzymał tytułem nauki w SJPdC, co potwierdzi pisemnie właściwa Ambasada RP.

     b)  II semestr jeśli uczestnik kursu będzie skreślony z listy studentów, przed końcem I semestru lub nie zda egzaminów semestralnych i zrezygnuje z egzaminów poprawkowych oraz wyjedzie z Polski i anuluje uprawnienia do pobytu w Polsce, które otrzymał tytułem nauki w SJPdC, co potwierdzi pisemnie właściwa Ambasada RP.

      IV.   Zwroty opłat mogą być odebrane wyłącznie przez osoby, które dokonały tych wpłat lub przez osoby notarialnie przez nie upoważnione albo przelane na konto wskazane przez w/w osoby. Jeśli kandydat starający się o zwrot i właściciel konta są różnymi osobami musi to być wyraźnie zaznaczone.

Polski