Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Opłaty

Informacje dla kandydatów na kursy w SJPdC UŁ.

 

Regulamin opłat i zwrotów opłat za kursy w SJPdC UŁ

A.  OPŁATY

I.   W SJPdC UŁ obowiązują następujące opłaty za naukę:

1. Za kurs  przygotowawczy  do  studiów  w Polsce  obejmujący  język  polski i  przedmioty   

    kierunkowe   3.000 EUR

2. Za 9-miesięczny  kurs  języka  polskiego  (600 h)   2.200 EUR

3. Za dwusemestralny kurs języka polskiego (900 h)  3.200 EUR

4. Za  5-miesięczny  kurs  języka  polskiego (450 h)  1.700 EUR 

5. Za  1-miesięczny  letni  kurs  języka  polskiego  w  sierpniu  (ok.  100 h zajęć  lekcyjnych

    + 20  h  zajęć  turystyczno-krajoznawczych)   480  EUR

6. Za kurs języka polskiego cudzoziemców - pracowników UŁ (wolni słuchacze)  200 EUR

II.    Powyższe  opłaty  nie  obejmują  kosztów  akademika, wyżywienia i  podręczników

III.   Opłaty za w/w kursy winny być wniesione na 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (dla kandydatów, którzy nie potrzebują wizy studenckiej). Późniejsza wpłata nie daje gwarancji zakwaterowania w akademikach UŁ.

IV. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

II. Opłaty dla Polonii

Kandydaci polskiego pochodzenia korzystający z kursu przygotowawczego  mają  prawo  do 30% zniżki, tj. wpłacają 2.100 EUR (zniżka przysługuje tylko na kursie przygotowawczym kandydatom polskiego pochodzenia).

                                                             

 

B.  ZWROTY  OPŁAT

1. Zwrot opłat za naukę nastąpi wyłącznie w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  05.06.2018 (Dz.U. 2018.1125)

 

§ 13.

4. Opłaty za kształcenie lub uczestniczenie w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, prowadzonych w uczelni publicznej, podlegają zwrotowi za okres niepobierania kształcenia lub nieuczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, jeżeli cudzoziemiec:

1) otrzymał urlop od zajęć lub udzielono mu innej przerwy w odbywaniu studiów na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów lub

2) zrezygnował z kształcenia z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, lub

3) otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771).

2.  Zwroty opłat mogą być odebrane wyłącznie przez osoby, które dokonały tych wpłat lub przez osoby notarialnie przez nie upoważnione albo przelane na konto wskazane przez w/w osoby. Jeśli kandydat starający się o zwrot i właściciel konta są różnymi osobami musi to być wyraźnie zaznaczone.

 

Polski