Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Projekty

 

Similar_logo małe.jpgEU flag-Erasmus+ małe.jpg

 

 

Celem projektu Similar – Supporting Integration of Migrant Learners, Asyluum Seekers and Refugees (projekt Erasmus+ KA2 nr 2016-1-PL01-KA204-026654) jest wspieranie integracji imigrantów poprzez wielowymiarowe działania, obejmujące samych imigrantów jak i osoby z nimi pracujące (organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, urzędników, wolontariuszy, pracowników socjalnych, strażników miejskich i policjantów) oraz pozostałych interesariuszy z obszaru integracji i opieki społecznej.

 

Pierwszy etap projektu polegał na zebraniu informacji od osób pracujących z imigrantami na temat ich doświadczeń. Są to pracownicy urzędów miejskich i państwowych, a także edukatorzy oraz wolontariusze na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Wspierają imigrantów w rozwiązywaniu problemów, takich jak np. znalezienie zakwaterowania.

 

Informacje uzyskane w ten sposób staną się punktem wyjścia do opracowania narzędzi mających na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z imigrantami w zakresie integracji. Zostanie opracowany podręcznik „Narzędzia zwiększenia świadomości i wrażliwości osób pracujących z migrantami”. Ponadto zostanie przygotowany zbiór już stosowanych, ale udoskonalonych, dobrych praktyk – informacji na temat inicjatyw wspierających integrację oraz metod ich wdrażania.

 

Projekt adresowany jest także do grup docelowych, które dotychczas nie były bezpośrednio zaangażowane w obsługę imigrantów: edukatorów, straży miejskiej oraz wolontariuszy.

 

Partnerzy projektu, na czele z koordynatorem Uniwersytetem Łódzkim, wierzą, że istnieje potrzeba wychowywania i kształcenia młodych ludzi w duchu tolerancji oraz głębokiego zrozumienia dla innych religii, kultur, tradycji i poglądów politycznych. To właśnie edukatorzy – nauczyciele, pedagodzy, studenci nauk o wychowaniu mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw społecznych w stosunku do imigrantów, szczególnie wśród młodego pokolenia.

 

Ze względu na bezpośredni kontakt z imigrantami w sytuacjach wymagających interwencji, policjanci i strażnicy miejscy powinni zostać wyposażeni w konkretną wiedzę w zakresie komunikacji, sposobów pomocy w nagłych wypadkach oraz możliwości wspierania integracji imigrantów.

 

Ponieważ wolontariusze stanowią coraz liczniejszą grupę zaangażowaną bezpośrednio w społeczną i edukacyjną działalność na rzecz imigrantów, ich także należy wyposażyć w kompetencje w zakresie dialogu międzykulturowego oraz sposobów efektywnego wspierania imigrantów.

Przedstawiciele obu powyższych grup mają zróżnicowany dostęp do szkoleń doskonalących umiejętności w zakresie pracy z uchodźcami. W Niemczech i na Węgrzech, do których w ostatnich latach dotarła liczna grupa osób ubiegających się o status uchodźcy, istnieje duża potrzeba zapewnienia dodatkowych szkoleń dla wolontariuszy. W innych krajach partnerskich, w Polsce i na Słowenii, pracownicy socjalni powinni być z kolei przygotowani do pomocy integracyjnej dla zwiększającej się liczby migrantów ekonomicznych.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego jako jednostka uniwersytecka najbardziej doświadczona w pracy z cudzoziemcami aktywnie włączyła się w prace projektu Similar organizując część badań fokusowych pośród cudzoziemców i ich edukatorów jak również w przyszłości ma zamiar wspomóc projekt w pilotażu jego rezultatów.

 

Bieżące postępy w projekcie i aktualności można śledzić na stronie internetowej http://www.similarproject.eu/strona-glowna/

 

Konsorcjum projektowe:

Uniwersytet Łódzki, Polska

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Niemcy

Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, Słowenia

Menedek Hungarian Association for Migrants, Węgry

Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology LTD-CARDET, Cypr

 

 

Kontakt:

Marta Chruściel

Koordynator projektu

E: marta.chrusciel@uni.lodz.pl

W: www.uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

Undefined