Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna » MENU » Podręczniki i prace naukowe

Publikacje  dydaktyczno – naukowe pracowników SJPdC w Łodzi w latach 2003 – 2013

 

Publikacje naukowe

 1. Historia SJPdC:

D. Wielkiewicz – Jałmużna, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952 – 2002, „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr  15.

B. Rakowski, Studium Języka Polskiego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (1958 – 2008), [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 9 – 18.

II. Zagadnienia nauczania kompetencji komunikacyjnych:

G. Zarzycka, O Interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 12, s. 11 – 43.

G. Zarzycka, Moc dialogu... Przebieg i efekty sesji konwersacyjnych w wielonarodowej grupie studenckiej, [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Sprawności przede wszystkim, Kraków, 2006.

G. Zarzycka, O języku opisu przedstawicieli innych ras i kultur (na marginesie dyskusji o poprawności politycznej), [w:] G. Habrajska (red.) Rozmowy o komunikacji, 1. Polityczna poprawność, Łask, 2006, s. 89-105.

E. Sabela, Jak nauczyć rozumienia wypowiedzi mówionych?, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 16, s. 71 – 80.

G. Zarzycka, Kultura, lingwakultura, socjokultura w nauczaniu języka p G. Zarzycka, S. Rudziński, Multimedialna gra „I SPY” w świetle założeń podejścia zadaniowego do nauczania i uczenia się języków obcych, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 20, s. 249 – 260.

D. Wielkiewicz – Jałmużna, Nauczanie sprawności komunikacyjnych w grupach ekonomicznych, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 20, s. 323 – 328.

J. Bomanowski, Autorskie propozycje wykorzystania mediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 20, s. 339 – 348.

K. Kubacka, Korekta nauczycielska a wypowiedź ustna studentów uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 20, s. 385 – 396.

 

III. Nauczanie kultury:

G. Zarzycka, Mały leksykon kultury polskiej dla cudzoziemców (opis koncepcji), [w:] W.T. Miodunka (red.) Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne,  Kraków, 2004, s. 151-161.

G. Zarzycka, Indeks haseł do „Małego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców”, [w:] W. T. Miodunka (red.) Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne , Kraków, 2004, s. 161-171, (współautor: Mirosław Jelonkiewicz).

G. Zarzycka, Lingwakultura - czym jest, jak ją badać i „otwierać”, [w:] A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol", Wrocław, 2004, s. 435-445.

G. Zarzycka, Projekt „Małego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców”, [w:] A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, Wrocław, 2004, s. 509-519, (współautorzy: Urszula Dobesz i Mirosław Jelonkiewicz).

G. Zarzycka, Lingwakultura polska – próba opisu (na marginesie przygotowywanego „Podręcznego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców”, [w:] P. Garncarek (red.) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa 2005.

G. Zarzycka, „Murzyn zrobił swoje...”, czyli o pewnym typie metafor etnicznych, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”" 18, s. 281-293,  Lublin 2006.

G. Zarzycka, Jak powstają hasła do „Leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców?”, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 16, s. 183 – 190.

G. Zarzycka, Skrzydlate słowa w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Propozycje programowe, [w:] P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2010, s. 121-142.

G. Zarzycka, Kultura popularna w polskich skrzydlatych słowach, [w:] P. Garncarek, Piotr Kajak (red.): Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego,  Warszawa, 2012, s. 205-220.

IV. Formy kształcenia:

D. Wielkiewicz – Jałmużna, Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 29 – 34.

I. Słaby – Góral, Kursy języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998 – 2008, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 35 – 44.

V. Życie słuchaczy:

G. Zarzycka, . Dyskurs prasowy o „Łódzkiej Wieży Babel" (na podstawie tekstów publicystycznych z lat 1989-2003), „Acta Universitatis Lodziensis” 2005 , „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 14,  s. 5-28.

G. Zarzycka, Sposoby określania osób czarnoskórych w prasie lokalnej, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” nr 17 , s. 241-259,  Lublin, 2005.

G. Zarzycka, Dyskurs prasowy o cudzoziemcach (na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych), Łódź 2006.

G. Zarzycka, Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych. Autorskie omówienie monografii, „Postscriptum Polonistyczne” nr 1/2008, Katowice, s.243-248.

G. Zarzycka, Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 63 – 78.

A. Skalska, „Prawo pierwszych skojarzeń”, czyli o wpływie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na losy i decyzje życiowe niektórych jego absolwentów, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 53 – 62.

VI. Teksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego:

 1. Słaby – Góral, Moda językowa na frazeologizmy i idiomy w mediach jako „podtekst” glottodydaktyki, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 213 – 222.

G. Zarzycka, „Teatr czytelników” jako dialog z tekstem literackim (na przykładzie inscenizacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Pogrzeb”), [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 415 – 424.

A. Romańska, K. Kalinowski, Skrypt do nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (rys Historyczny), [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 475 – 486.

E. Sabela, Teksty internetowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym, [w:] „Acta Universistatis Lodziensis” 2011, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 18, s. 39 – 44.

A. Skalska, I. Słaby – Góral, Teksty – preteksty, czyli „poezja gramatyki i gramatyka poezji” na lekcjach języka polskiego jako obcego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 18, s. 143 – 152.

I. Słaby – Góral, Wariacje na temat dialogu, czyli co można zrobić z tekstem w grupie średnio zaawansowanej językowo na zajęciach z języka polskiego jako obcego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 18, s. 285 – 294.

G. Zarzycka, Jan Paweł II jako temat kulturowy, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 18, s. 99 – 110.

VII. Recenzje

G. Zarzycka,  Gramatyka a podejście komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Recenzja prac: Teresa Pelc, „Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne”, Wydawnictwo Wing, Łódź 1997; Jolanta Lechowicz, Joanna Podsiadły, „Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców”, Wydawnictwo Wing, Łódź, 2001, „Przegląd Polonijny”, z. 4 / 2003, Kraków, s. 122-126.

G. Zarzycka,  W stronę kulturowego nauczania języka polskiego jako obcego. Recenzja prac: Piotr Garncarek, „Świat języka polskiego oczami cudzoziemców”, Wydawnictwo Dig, Warszawa, 1997; Anna Burzyńska, „Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji 'język a kultura' w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Polonijny”, z. 2 / 2005, Kraków, s. 130-136.

G. Zarzycka, Przeciwko mowie nienawiści w dyskursie publicznym. Recenzja pracy: S. Kowalski, M. Tulli, „Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo ab, Warszawa 2003; „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” nr 18 / 2006, Lublin, s. 349-351.

G. Zarzycka, Literaturoznawcy o stereotypach. Recenzja pracy: W. Bolecki, G. Gazda, (red.), „Stereotypy w literaturze (i tuż obok)”; Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 2003, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” nr 18 / 2006, s. 352-355.

G. Zarzycka,  Recenzja książki: Urszula Dobesz: „Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zawansowany i zaawansowany, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2004, ss.120; „Poradnik Językowy” nr 7 / 2007, Warszawa, s. 72-76.

G. Zarzycka,  Recenzja książki: Anna Dąbrowska, Anna Burzyńska-Kamieniecka, Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka: „Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany”, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2005, ss. 95; „Poradnik Językowy” nr 2 / 2008 r., Warszawa, s. 81-85.

G. Zarzycka,  Recenzja książki: Władysław T. Miodunka (red.), „Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej”, Universitas, Kraków, 2009, ss. 224, „Poradnik Językowy” nr 4 / 2010, Warszawa, s. 128-134.

G. Zarzycka,  Recenzja serii podręczników: 1. Urszula Dobesz, Kathrin Hänel, Agnieszka Korman, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek, „ABC Polnisch”, red.: Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, 2009. 2. ABC Polnisch. Lehrbuch”, ss. 223 + 2 CD; 3. „ABC Polnisch. Arbeitshieft”, ss.194 + 1 CD. 4. „ABC Polnisch. Lernspiele”, ss. 71; 5. „ABC Polnisch. Lehrerhandbuch”, ss. 47, w: B. Grochala, M. Wojenka-Karasek (red.),Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, Acta Universitatis Lodziensis, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 18 / 2011, Łódź, s. 432-437.

G. Zarzycka, Recenzja książki: Przemysław Gębal: Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, [w:] G. Zarzycka (red.), Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa, Acta Universitatis Lodziensis. „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 19 / 2012, Łódź, s. 153-157.

G. Zarzycka,  Recenzja książki: Iwona Dembowska, Aneta Strzelecka, Amelia Zawada, Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, [w:] I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska (red.), Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis . „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20 / 2013, Łódź, s. 403-406.

VIII. Zagadnienia ogólne:

G. Zarzycka, O walorach badawczych analizy konwersacji (spojrzenie transakcyjne), [w:] J. Opoka i A. Oskiera (red.), Język, literatura, dydaktyka, t.1, Łódź, 2003, s. 241-254.

G. Zarzycka, Kategoryzowanie grup cudzoziemskich wyrażające się w ich nazywaniu (na podstawie tekstów prasowych z lat 1989-2003 o słuchaczach „Łódzkiej Wieży Babel”, „Przegląd Polonijny” z. 3 / 2003, Kraków.

G. Zarzycka, O mowie nienawiści... Opis nastawień Polaków do osób czarnoskórych (na przykładach wypowiedzi cytowanych w prasie), [w:] K. Michalewski (red.), Wyrażanie emocji , Łódź, 2006, s. 289-299.

G. Zarzycka, Dyskurs prasowy o przybyszach zza wschodniej granicy w III Rzeczpospolitej (na podstawie tekstów z „Gazety Wyborczej”), [w:] A. M. Zarychta, Ł. Donaj, M. Kosiarz, A. Barański (red.), Media a polityka,  Łódź, 2007, s. 507-523.

G. Zarzycka, Wizerunki „Ruskiego” we współczesnym dyskursie prasowym, [w:] A. Oskiera (red.), Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, Łódź, 2007, s. 209-221.

G. Zarzycka, Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji i wrażliwości interkulturowej, [w:] W. T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków, 2008, s. 63-78.

G. Zarzycka, Stereotypy Polski i Polaków w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku studentów zagranicznych, „Postscriptum Polonistyczne” nr 1/2008,  Katowice, s.171-195.

G. Zarzycka, Co się stało z nasza klasą? Doświadczenie emigracji jako ważna przestrzeń studiów polonistycznych (perspektywa glottodydaktyczna), [w:] R. Nycz, W. T. Miodunka, T. Kuntz (red.), Polonistyka bez granic, Tom 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata,  Kraków 2010, s. 101 - 114.

G. Zarzycka, Categorization of foreign er groups by their lab eling (based on the analysis of the Polish Press discourse), [w:] “Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 19, s. 131 – 144.

G. Zarzycka, Dyskurs glottodydaktyczny na łamach “Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” w latach 1987 – 2013, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 20, s. 11 – 22.

G. Zarzycka, . Glottodydaktyka polonistyczna jako element systemu doradztwa zawodowego i międzykulturowego. Z doświadczeń w projekcie ON THE RIGHT TRACK, [w:] J. Mazur, K. Małyska, K. Sobstyl (red.) Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych, tom 1,  Lublin, 2013, s.197-206.

 

Publikacje dydaktyczne

I . Podręczniki i zbiory ćwiczeń do języka polskiego:

G. Zarzycka, Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2, Kraków 2009. (współautorki: A. Butcher, G. Przechodzka, I. Janowska)

E. Bajor, E. Sabela, Zeszyt ćwiczeń do podręcznika „Wśród ludzi i ich spraw”, Łódź 2010.

M. Krzywańska, T. Wicińska, Testy śródsemestralne z języka polskiego (poziom A1 i A2), Łódź 2010.

M. Krzywańska, A. Romańska – Szeląg, Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1 – C1, Łódź 2010.

G. Zarzycka, G. Kompel, A. Skalska, Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze, Łódź 2010.

J. Lechowicz, J. Podsiadły, M. Magajewska, Testy dla kandydatów na studia medyczne, Łódź 2010.

A. Jackowska, R. Tarnowski, D. Wielkiewicz – Jałmużna, Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne, Łódź 2010.

E. Białecka, T. Borowczyk, S. Rudziński, Testy dla kandydatów na studia techniczne, Łódź 2010.

I. Dembowska – Wosik, A. Strzelecka, A. Zawada, Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, Łódź 2011.

H. Goszczyńska, M. Magajewska, Od przypadka do przypadka. Część I. przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, Łódź 2012.

II. Podręczniki do matematyki:

D. Wróbel, A. Zielińska, G. Rudziński, Wstęp do matematyki. Podręcznik dla cudzoziemców, Łódź 2011.

 

Prace wykładowców Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ wydane w latach 1963-2001

ROZDZIAŁ IV monografii Doroty Wielkiewicz: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952-2002, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 15/2008, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

 

Publikacje dydaktyczne i naukowe.

 

1. Podręczniki, skrypty i słowniki.

 

Działające od 1952 r. Studium Języka Polskiego dla cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim było do końca lat siedemdziesiątych jedyną placówką kształcącą cudzoziemców na tak dużą skalę. Nauczyciele pracujący w Studium w swej działalności dydaktycznej zdani byli na własne siły. Brak tradycji i doświadczeń w nauczaniu języka polskiego jako obcego, brak wzorców, podręczników, słowników i innych pomocy naukowych wymagał stworzenia sobie odpowiednich warunków do skutecznej pracy dydaktycznej. Dorobek publicystyczny pracowników Studium skupiał się więc głównie wokół problemów dydaktycznych.

            Podstawą nauczania języka polskiego jak i przedmiotów kierunkowych były opracowane przez nauczycieli pracujących w Studium i wydane przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego skrypty i specjalistyczne słowniki tematyczne. Skrypty te pełniły rolę podręczników, zbiorów ćwiczeń, zadań i wyborów ćwiczeń.

 

            Do nauczania języka polskiego napisano następujące podręczniki:

 • J. Kulak, W. Łaciak, I. Żeleszkiewicz, Język polski. Skrypt dla cudzoziemców, Łódź 1963 – 1964, 2 cz.; wyd. 2, Warszawa 1965; wyd. 3, Warszawa 1966 ( cz. 1 – 2  w jednym woluminie ); wyd. 4, Warszawa 1966; wyd. 5 zmienione i rozszerz., Warszawa 1980.
 • T. Jeromin, J. Wenclowa, M. Wiśniewska – Mync, Wstępny kurs języka polskiego ( Podręcznik dla nauczycieli ), Łódź 1968.
 • Skrypt pomocniczy nr 1 „B” ( dla nauczycieli ). Materiały pomocnicze do ćwiczeń fonetycznych, graficznych i ortograficznych, pod red. I. Kalińskiej, Łódź 1971.
 • H. Olaczek, E. Wróblewska, K. Budzianka, Język polski dla cudzoziemców. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1. Kurs podstawowy, Łódź 1974; wyd. 2 popr., 1976; wyd. 3 [ Kurs wstępny ], 1978; wyd. 4 [ Kurs podstawowy ], 1980; wyd. 5, 1981; wyd. 6, 1983; wyd. 7, 1985; wyd. 8, 1987.
 • R. Kluszczyński, Język polski. Wybór tekstów ekonomiczno – socjologicznych. Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy Studium...UŁ, Łódź 1974; wyd. 2, 1978; wyd. 3 poszerz., 1987.
 • D. Jezierska, H. Skwarczyński, D. Zalewska – Maląg, Język polski. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1975; wyd. 2, 1977; wyd. 3, 1985.
 • Język polski dla cudzoziemców. Kurs wstępny, pod red. D. Jezierskiej, Łódź 1975.
 • Język polski. Wybór tekstów o Polsce. Materiały dla słuchaczy Studium..., pod red. K. Kończalik, K. Kaszyńskiej, M. Kozłowskiej, Łódź 1978.
 • Język polski dla cudzoziemców. Kurs wstępny, pod red. D. Jezierskiej, G. Baranowskiej, Łódź 1978; wyd. 2, 1980; wyd. 3, 1981; wyd. 4, 1984; wyd. 5, 1987.
 • Wybór tekstów o Polsce. Materiały dla słuchaczy Studium..., pod red. K. Kończalik, K. Kaszyńskiej, M. Kozłowskiej, Łódź 1978; wyd. 2, 1979; wyd. 3, 1982; wyd. 4, 1985.
 • H. Kicińska, J. Michowicz, Sławni Polacy. Materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego i historii. Skrypt dla słuchaczy Studium... , Łódź 1978.
 • J. Kucharczyk, Język polski. Kurs wstępny. Materiały pomocnicze, Łódź 1981; wyd. 2 popr. pt. Język polski. Kurs wstępny. Skrypt dla słuchaczy Studium... 1982; wyd. 3, 1984.
 • J. Kucharczyk, Język polski. Kurs podstawowy. Materiały pomocnicze dla słuchaczy Studium..., Łódź 1983; wyd. 2 popr. i rozszerz. 1986.
 • Kalendarium niektórych świąt i rocznic obchodzonych w Polsce, pod red. J. Michowicz. UŁ, Łódź 1986.
 • J. Głuszkowski, K. Skowrońska, Język polski. Wybór tekstów i ćwiczeń dla grup rolniczych. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1981; wyd.2, 1987.
 • J. Kucharczyk, Jak to jest po polsku. Kurs wstępny. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź1988.
 • J. Kucharczyk, B. Zaorska, T. Zwierzchowski, O Polsce i Polakach. Teksty i ćwiczenia dla grup politechnicznych. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź, 1989.
 • H. Olaczek, Wybór tekstów do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, Łódź 1991.
 • M. Mieczkowska, G. Rudziński, Język polski w tekstach technicznych, Łódź 1993.
 • J. Kucharczyk, Zaczynam mówić po polsku, Łódź 1994; wyd. 2 rozszerzone i popr., 1999.
 • J. Kucharczyk, Już mówię po polsku, Łódź 1994; wyd. 2, 1999.
 • J. Lechowicz, J. Podsiadły, Chcę studiować medycynę. Język polski dla cudzoziemców – kandydatów na studia medyczne, Łódź 1998.
 • E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów, Warszawa – Łódź 1999.
 • ABC ekonomii dla cudzoziemców. Podręcznik dwupoziomowy, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. UŁ, Łódź 2002.

Zostały również opracowane następujące ćwiczenia do języka polskiego:

 • A. Leskier, J. Wenclowa, M. Wiśniewska – Mync Język polski. Ćwiczenia wdrażające dla cudzoziemców, Łódź 1966; wyd. 2, 1969; wyd. 3, 1971; wyd. 4, 1975; wyd. 5 popr., 1977; wyd. 6, 1980; wyd. 7, 1982; wyd. 8, 1984.
 •  T. Jeromin, Yi Li – dzun, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia w pisaniu, Łódź 1973.
 • T. Jeromin, Yi Li – dzun, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia w mówieniu, Łódź 1973.
 • S. Hrabcowa, Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, Łódź 1978; wyd. 2, 1979; wyd. 3, 1980; wyd. 4, 1982; wyd. 5, 1983; wyd.6, 1985; wyd.7, 1987; wyd. 9, 1999.
 • J. Lechowicz, J. Podsiadły, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001.

Ważną pomoc w nauce języka polskiego pełnią również słowniki opracowane pod kątem nauczania cudzoziemców. Powstały następujące :

 • T. Jeromin, Mały słownik polsko – arabski. Dla użytku studentów Studium..., Łódź 1971.
 • T. Jeromin, Słownik polsko – arabski do ćwiczeń w pisaniu, Łódź 1973, 2 cz. Oprac. przy pomocy studentów arabskich.
 • S. Hrabcowa, I. Kalińska, Słownik czasowników polskich. Materiały pomocnicze. Skrypt Dla słuchaczy Studium..., Łódź 1975; wyd. 2, 1976.
 • S. Hrabcowa, I. Kalińska, Słownik języka polskiego dla cudzoziemców, Łódź 1979; wyd. 2, 1981; wyd. 3, 1982; wyd. 4, 1986; wyd. 5, 1989.
 • J. Kucharczyk, Słownik polsko – hiszpański, Łódź 1986.

Odrębną kategorię stanowią słowniki, które powstały do poszczególnych podręczników:

 • Słownik polsko – arabski pod red. T. Jeromina do skryptu K. Dudzianki,            H. Olaczek, E. Wróblewskiej „ Język polski. Kurs podstawowy” dla słuchaczy Studium... , Łódź 1983; wyd. 2, 1986.
 • Słownik polsko – arabski do skryptu D. Jezierskiej i G. Baranowskiej „Język polski dla cudzoziemców – Kurs wstępny” pod red. H. Kicińskiej dla słuchaczy Studium..., Łódź 1985.
 • J. Nowak, Słownik polsko – angielski do podręcznika J. Kucharczyka „Język polski. Kurs Wstępny” dla słuchaczy Studium... , Łódź 1986.
 • J. Nowa,: Słownik polsko – francuski do podręcznika J. Kucharczyka „Język polski. Kurs podstawowy” dla słuchaczy Studium..., Łódź 1986.
 • E. Madej, K. Januzi, J. Zastrzeżyńska, Podręczny arabsko – polski słownik medyczny, Łódź 1992.
 • L. Sikorski, Słownik ekonomiczny minimum dla cudzoziemców, Łódź 1996.

Do matematyki napisano następujące skrypty:

 • A. Hładkowa, J. Morawiec, J. Starski, Teksty matematyczne ( Skrypt dla cudzoziemców ), Łódź 1965; wyd. 2, 1968.
 • J. Morawiec, Geometria ( Skrypt dla cudzoziemców ), Łódź 1968.
 • J. Starski, Wstępne teksty matematyczne. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1968.
 • J. Jerzewski, J. Morawiec, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1., Łódź 1971; wyd. 2, 1972.
 • J. Jerzewski, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, Łódź 1972.
 • J. Jerzewski, W. Kwapiński, J. Morawiec, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 3, Łódź 1979; wyd. 2, 1980; wyd. 3, 1982.
 • J. Jerzewski, Zbiór ćwiczeń z matematyki. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1975; wyd. 2, 1977; wyd. 3, 1979.
 • W. Kwapiński, J. Wesołowski, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1, Łódź 1976; wyd. 2 popr. 1979; wyd. 3,1982; wyd. 4 popr., 1983; wyd. 5, 1987.
 • J. Jerzewski, Niektóre pojęcia geometrii elementarnej. Elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Materiały pomocnicze dla słuchaczy Studium..., Łódź 1978.
 • J. Jerzewski, Wstęp do matematyki. Materiały pomocnicze dla słuchaczy Studium..., Łódź 1978.
 • A. Frieske, J. Jerzewski, J. Radaszewska, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, Łódź 1979; wyd. 2, 1980; wyd. 3, 1982; wyd. 4, 1985.
 • M. Czernik, T. Zając, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 4. Zadania, Łódź 1980; wyd. 2, 1982; wyd. 3, 1988.
 • J. Jerzewski, S. Rubaj, Elementy matematyki dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1981; wyd. 2, 1985; wyd. 3, 1990.
 • J. Jerzewski: Wstęp do matematyki. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1983.
 • A. Frieske, J. Radaszewska, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy kierunku rolniczego Studium..., Łódź 1987; wyd. 2, 1993.
 • B. Czernik, A. Frieske, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy grup ekonomicznych Studium... , Łódź 1988; wyd. 2, 1993.
 • J. Jerzewski, L. Kaczmarek, P. Muszycki: Wybrane tematy z matematyki, Łódź 1992.

Słuchacze uczący się matematyki mają do dyspozycji następujące słowniki

Specjalistyczne opracowane przez pracowników Studium:

 • J. Jerzewski, Słowniczek matematyczny polsko – angielsko – francusko – hiszpański dla słuchaczy Studium..., Łódź 1968.
 • J. Jerzewski, Słownik matematyczny polsko – arabski, Łódź 1973. Oprac. przy pomocy studentów arabskich; wyd. 2, 1982; wyd. 3, 1983, wyd. 4, 1985.
 • J. Jerzewski, słownik matematyczny polsko – wietnamski, Łódź 1973. Oprac. przy pomocy studentów wietnamskich.
 • J. Jerzewsk,: Słowniczek polsko – angielsko – francusko – hiszpański do skryptu

„Matematyka” dla słuchaczy Studium..., Łódź 1979; wyd. 2, 1980; wyd. 3, 1982; wyd. 4, 1987.

 • B. Czernik, Matematyczny słownik minimum dla słuchaczy Studium..., Łódź 1989.
 • Z. Jóźwiak, L. Kondrak, D. Wróbel, A. Zielińska, Słownik polsko – angielsko – francusko – rosyjski podstawowych terminów matematycznych, Łódź 1999.

Do chemii zostały opracowane następujące podręczniki:

 • S. Golewski, Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 3 ( Chemia organiczna), Łódź 1969; wyd. 2, 1972; wyd. 3; 1981.
 • W. Fijałkowska, M. B. Nowakowska, Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, Łódź 1969; wyd. 2, 1972; wyd. 3 uzup., 1977; wyd. 4, 1981; wyd. 5, 1985.
 • B. Nowakowska, Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1, Łódź 1974; wyd. 2, 1978; wyd. 3, 1981; wyd. 4, 1982; wyd. 5, 1985; wyd. 6, 1987.
 • G. Karowicz, Pytania testowe z chemii. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1, Łódź 1975; wyd. 2, 1976; wyd. 3 uzup. i popr. 1980.
 • G. Karowicz, Pytania testowe z chemii. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, Łódź 1975; wyd.2 popr. 1977; wyd. 3 uzup., 1980.
 • G. Karowicz, Zadania i ćwiczenia z chemii z odpowiedziami. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, Łódź 1980
 • W. Fijałkowska, Zadania i ćwiczenia z chemii. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1. Zadania, Łódź 1980.
 • E. Grzejdziak, B. Stec, Chemia organiczna. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1985; wyd. 2, 1986; wyd. 3, 1987; wyd. 4, 1989.
 • B. Nonas, R. Marcinkowski, Zadania z chemii, Łódź 1997.
 • Z. Jaruga, B. Nowakowska, Chemia ogólna, Łódź 1990.

Do niektórych skryptów jak również niezależnie od nich opracowano następujące

słowniki:

 • W. Fijałkowska, M. B. Nowakowska, Słownik chemiczny polsko – wietnamski, 1973.
 • S. Golewski, Słownik chemiczny polsko – arabski, Łódź 1973. Oprac. przy pomocy studentów arabskich; wyd. 2, 1983; wyd. 3, 1984.
 • W. Fijałkowska, Mały słownik chemiczny polsko – mongolski do skryptu „Chemia” cz. 1 – 3. Dla studentów Studium..., Łódź 1977. Oprac. przy pomocy studentów mongolskich.
 • Kidaha Mo, K. Kalinowski, Słownik chemiczny polsko – arabski, Łódź 2000.
 • K. Kalinowski, Masoud Hedayali, Słownik chemiczny polsko – perski, Łódź 1994.
 • Z. Jaruga, B. Nowakowska, Słownik polsko – angielski do chemii ogólnej, Łódź 1990.
 • Z. Jaruga, b. Nowakowska, Słownik polsko – hiszpański do chemii ogólnej, Łódź 1990.
 • W. Fijałkowska, Z. Jaruga, Słownik polsko – francuski do chemii ogólnej, Łódź 1992.

Do biologii napisano następujące podręczniki i skrypty:

 • J. Głuszkowski, Biologia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1. Nauka               o człowieku, Łódź 1970; wyd. 2, 1983; wyd. 3, 1987; wyd. 4, 1989.
 • J. Głuszkowski, Biologia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. Botanika. Zoologia. Biologia ogólna, Łódź 1970; wyd. 2, 1983; wyd. 3, 1993.
 • B. Penczak, Biologia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1. Biologia ogólna, Łódź 1985; wyd. 2, 1989; wyd. 3. 1992.
 • B. Penczak, Biologia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. Botanika, Łódź 1985
 • B. Penczak, Biologia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 3. Zoologia, Łódź 1985.
 • B. Penczak, Biologia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 4. Wybrane zagadnienia z genetyki i biologii ewolucyjnej, Łódź 1985; wyd. 2, 1988.
 • K. Wiśniewska, M. Wnuk, Ćwiczenia z biologii, Łódź 1989.
 • K. Wiśniewska, M. Wnuk, Ćwiczenia z anatomii, Łódź 1991.
 • K. Wiśniewska, M. Wnuk, Ćwiczenia z botaniki, Łódź 1991.
 • K. Wiśniewska, M. Wnuk, Ćwiczenia z genetyki, Łódź 1991.
 • K. Wiśniewska, M. Wnuk, Ćwiczenia z zoologii, Łódź 1991.
 • B. Penczak, G. Baranowska, Wybrane tematy z cytologii i histologii, Łódź 1992.
 • J. Dziurdź, M. Hahn – Piłat, S. Hrabec, A. Kierul, B. Penczak, M. Wnuk, Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka, Łódź 2002.

Zostały opracowane również słowniki biologiczne:

 • J. Głuszkowski, Słownik biologiczny polsko – angielsko – francuski. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1973; wyd. 2, 1983; wyd. 3, 1989.
 • M. Wnuk, J. Rodriguez – Paris, Słownik biologiczny polsko – hiszpański dla słuchaczy Studium..., Łódź 1983.
 • K. Wiśniewska, Słownik biologiczny minimum. Oprac. gramatyczne J. Majchrowska, Łódź 1988.

Studenci uczący się historii mieli przez lata do dyspozycji następujące skrypty:

 • J. Michowicz, Polska współczesna. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź1979.
 • T. Jakubowska, Tablice synchroniczne do dziejów Polski 960 – 1945. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1981; wyd. 2 popr., 1985.
 • J. Michowicz, Tablice synchronistyczne historii PRL. 1944 – 1974, Łódź 1977 ; wyd. 2, 1983.
 • T. Jakubowska, I. Kolendo, J. Michowicz, Historia Polski ( do 1945 ). Skrypt dla słuchaczy grup humanistycznych i ekonomiczno – socjologicznych Studium..., pod red. J. Michowicz, Łódź 1985; wyd. 2, 1988; wyd. 3, 1991; wyd. 4, 1994; wyd. 5 popr. i uzup., 1996.
 • I. Kolendo, J. Michowicz, Tablice synchronistyczne  historii PRL. 1944 – 1985. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1988; wyd. 2, 1989; wyd. 3, 1990; wyd. 4 zmienione i poszerzone pt. Świat i Polska 1944 – 1989. Tablice synchronistyczne, Łódź1991.
 • A. Pąkowski, Historia gospodarcza Polski do 1945, Łódź 1991.

Do historii opracowano następujące słowniki:

 • A. Pąkowska, Słownik terminów historycznych. Materiały pomocnicze z zakresu historii i wiedzy o PRL. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1981.
 • A. Pąkowska, M. Starzycka, Historyczny słownik minimum dla cudzoziemców, Łódź 1986.

Studenci Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w programie kursu mają również przedmiot o nazwie wiedza o Polsce i również do niego opracowano odpowiednie podręczniki:

 • J. Michowicz, Wiedza o Polsce. Skrypt dla studentów Studium..., Łódź 1975; wyd. 2 poszerz. i popr., 1976; wyd. 3 popr., 1979; wyd. 4 pt. Wiedza o Polsce. Skrypt dla studentów grup politechnicznych, medycznych i rolniczych Studium. 1982; wyd. 5 popr., pt. Wiedza o Polsce ( 1939 – 1980 ). Wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów politechnicznych, medycznych i rolniczych Studium... 1984.
 • J. Michowicz, Historia Polski. Wybrane zagadnienia. Cz. 1 skryptu „Wiedza o Polsce dla słuchaczy Studium...”, Łódź 1980.

Do tychże podręczników opracowano następujące słowniki:

 • M. Krukowski, J. Michowicz, Słownik polsko – angielsko – francusko – hiszpański do skryptu J. Michowicz „Wiedza o Polsce” dla słuchaczy Studium..., Łódź 1977; wyd. 2 pt. Słownik polsko – angielsko – francusko – hiszpański do skryptu J. Michowicz z historii Polski i wiedzy o PRL dla słuchaczy Studium... 1983; wyd. 3, 1985.
 • I. Kolendo, J. Michowicz, Nguyen Huu Dung, Bing Dong, Słownik polsko – wietnamski do skryptu J. Michowicz „Wiedza o Polsce” dla słuchaczy Studium..., Łódź 1978.
 • J. Michowicz, I. Orban, Słownik polsko – węgierski do skryptu J. Michowicz „Wiedza o Polsce” dla słuchaczy Studium..., Łódź 1978.
 • J. Michowicz, Dawood Ibrahim Balouska, Ben Dokhan Houssin, Słownik polsko – arabski do skryptu J. Michowicz „Wiedza o Polsce” dla słuchaczy Studium..., Łódź 1979; wyd. 2 pt. Słownik polsko – arabski do historii i wiedzy o PRL dla słuchaczy Studium... 1983; wyd. 3, 1985.
 • J. Michowicz, B. Mergen, Słownik polsko – mongolski do skryptu J. Michowicz „Wiedza o Polsce”, Łódź 1980.

Do fizyki opracowano następujące podręczniki:

 • M. Mazerant, Fizyka. Skrypt dla cudzoziemców, Łódź 1964; wyd. 2, 1966; wyd. 3 popr. i uzup. z podtytułem: Skrypt dla słuchaczy Studium... 1969; wyd. 4 popr., 1971; wyd. 5 popr., 1975; wyd. 6, 1977.
 • S. Janiszewski, M . Mazerant, E. Rutkowska, Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, Łódź 1970; wyd. 2 uzup., 1973; wyd. 3, 1977.
 • S. Rubaj, Ćwiczenia i testy z mechaniki. Skrypt dla słuchaczy Studium..., Łódź 1977; wyd. 2, 1980.
 • S. Janiszewski, J. Świątek, Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, Łódź 1982; wyd. 2, 1986     ; wyd. 3, 1988.
 • L. Bończak, Fizyka – Mechanika i ciepło, Łódź 1989.
 • L. Bończak, J. Mościcka, J. Katner, Ćwiczenia z fizyki dla grup politechnicznych, Łódź 1992.
 • H. Mazerant – Gryczyńska, G. Seweryn, Elementy optyki dla grup medycznych, Łódź 1993.

Słowniki opracowane na potrzeby studentów uczących się fizyki to:

 • E. Rutkowska, Słownik fizyczny polsko – wietnamski, Łódź 1973. Oprac. przy pomocy studentów wietnamskich.
 • M. Mazerant, Słownik fizyczny polsko – arabski, Łódź 1973. Oprac. przy            

pomocy studentów arabskich; wyd. 2, 1982; wyd. 3 pt. Słownik polsko – arabski dla słuchaczy Studium ... 1983; wyd. 4, 1985.

 • M. Mazerant, H. Mazerant – Gryczyńska, Słownik polsko – angielsko – francusko –hiszpański do skryptu „Fizyka dla słuchaczy Studium...”, Łódź 1981; wyd. 2, 1985.
 • H. Mazerant – Gryczyńska, Słownik polsko – angielski, Łódź 1992.
 • S. Bednarek, El Hadi Hassan Osman, Słownik fizyczny polsko – arabski, Łódź 1993.

Do geografii powstał jeden podręcznik:

 • M. Zabelska: Geografia. Cz. 1, Łódź 1991; wyd. 2, 1995; wyd. 3, 1999.

Wykaz wszystkich publikacji dydaktycznych opracowanych przez pracowników Studium obejmuje 124 pozycje z lat 1963 – 2002. Wiele skryptów, zwłaszcza z przedmiotów kierunkowych, wydanych zostało w kilku częściach. Każda część skryptu funkcjonowała jednak oddzielnie, przeznaczona była przeważnie do użytku na innym etapie nauczania i opracowana została na ogół przez innych autorów. Dlatego  w powyższym zestawieniu zostały potraktowane jako oddzielne przedsięwzięcia autorskie i oddzielne pozycje wydawnicze.

            Cała produkcja wydawnicza SJPdC w Łodzi została przygotowana przez pracowników Studium i była przeznaczona do zaspokajania potrzeb własnych tej instytucji. Zadania Studium w zakresie nauczania języka polskiego i przedmiotów kierunkowych były tak specyficzne, że w pracy z cudzoziemcami nie można było posługiwać się podręcznikami znajdującymi się w powszechnym obiegu księgarskim. Wśród pozycji wydanych do końca 2002 roku znalazło się 29 skryptów do nauki języka polskiego i 11 słowników, 23 skrypty do matematyki, w tym 6 słowników, 18 skryptów do chemii, w tym 8 słowników, 15 skryptów do biologii, w tym 3 słowniki, 8 skryptów do historii, w tym 2 słowniki, 7 skryptów do wiedzy o Polsce, 12 skryptów do fizyki, w tym 5 słowników i jeden podręcznik do geografii.

            Na skrypty do nauki języka polskiego składały się materiały do kursu wstępnego, kursów podstawowych, wybory tekstów ogólne lub o określonej tematyce (np. dla grup medycznych), ćwiczenia gramatyczne, słowniki języka polskiego, słowniki dwu- lub kilkujęzyczne do określonych skryptów. Także  z poszczególnych przedmiotów kierunkowych opracowano – oprócz skryptów zasadniczych – zbiory zadań (np. zadania rachunkowe, testowe itp.) oraz odpowiednie słowniki polsko – francuskie, angielskie, hiszpańskie, arabskie, wietnamskie, mongolskie i węgierskie. Przygotowanie dużej liczby skryptów z danego przedmiotu spowodowane zostało zmianami programu nauczania w pięćdziesięcioletnim okresie działalności Studium, dostosowywaniem skryptów do kierunków studiów i stałym doskonaleniem podręczników.

            Autorami skryptów było 87 nauczycieli SJPdC UŁ, 12 studentów i absolwentów Studium wymienionych jako autorzy lub współautorzy słowników oraz studenci anonimowi, uczestniczący w opracowywaniu słowników dwujęzycznych specjalistycznych, których udział zaznaczono ogólnym stwierdzeniem „opracowano przy pomocy studentów wietnamskich” itd. Dynamikę produkcji wydawniczej Studium ilustruje tabela 34.

Tabela 34.

Podręczniki, skrypty i słowniki napisane i opublikowane przez pracowników SJPdC UŁ w latach 1963 -  2002.

 

 

1963 – 1972

1973 – 1982

1983 – 1992

1993 – 2002

Razem

Język polski

Skrypty

Słowniki

 

4

1

 

10

3

 

6

5

 

7

1

 

27

10

Przedmioty kierunkowe

Skrypty

Słowniki

 

 

12

1

 

 

22

17

 

 

22

10

 

 

4

4

 

 

59

32

Razem pierwszych wydań

 

18

 

52

 

42

 

15

 

127

Wznowień

12

51

58

13

135

Źródło: zestawienie własne autorki.

 

            Jak widać z powyższego zestawienia najwięcej publikacji dydaktycznych powstało w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych czyli w okresie, kiedy Studium dynamicznie się rozwijało i umacniało swoją pozycję na rynku usług edukacyjnych. Późniejszy okres przypadający na lata dziewięćdziesiąte to już powoli następująca stagnacja, a nawet pewien regres jeśli chodzi o liczbę powstających skryptów. To samo dotyczy wznowień.

            Nakłady skryptów ustalane były – ze względu na technikę drukowania – na 900 – 1000 egzemplarzy dla skryptów ogólnego zastosowania i dla bardziej popularnych słowników, np. arabskich, hiszpańskich, angielskich, oraz 350 – 500 egzemplarzy dla wydawnictw o ograniczonym zasięgu i mniejszym popycie, np. słownik polsko – mongolski. Przykładowo student Arab z grupy politechnicznej w czasie jednorocznego pobytu w Studium korzystał z ok. 20 skryptów: kurs wstępny języka polskiego, kurs podstawowy, ćwiczenia gramatyczne, wybór tekstów politechnicznych, słownik języka polskiego, słownik polsko – arabski, czterotomowy skrypt matematyki z wykazem zagadnień i słowniczkiem matematycznym polsko – arabskim, dwutomowy skrypt fizyki ze zbiorem ćwiczeń i słownikiem fizycznym polsko – arabskim, trzyczęściowy skrypt chemii z odpowiednim słownikiem i zbiorem zadań, skrypt i tablice synchronistyczne z wiedzy o Polsce. Skrypty te bardzo rzadko odstępowane były innym studentom, na ogół były zatrzymywane przez absolwentów Studium do wykorzystania podczas dalszych studiów. W latach sześćdziesiątych zapotrzebowanie Studium na skrypty wynosiło więc około 3 tyś. egzemplarzy rocznie, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych około 10 tyś. egzemplarzy rocznie i w latach dziewięćdziesiątych około 3 tyś. egzemplarzy rocznie.

            Należy podkreślić, że z łódzkich podręczników i słowników korzystały również  i inne ośrodki kształcące cudzoziemców. Przez wiele lat były to zresztą jedyne podręczniki, z których mogli uczyć się cudzoziemcy. Dopiero w miarę powstawania nowych placówek kształcenia cudzoziemców, zaczęto opracowywać    w nich własne podręczniki. Jednak do 2002 r., jeśli chodzi o podręczniki do nauki poszczególnych przedmiotów lub o podręczniki do nauki języka polskiego specjalistycznego, np. medycyny, ekonomii itd., SJPdC w Łodzi było jedynym ośrodkiem w Polsce, który takie podręczniki przygotowywał.

            Do opracowania tego rozdziału wykorzystano materiały archiwalne Studium, informacje autorów oraz wydawnictwa i kartoteki bibliograficzne Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

 

2. Publikacje naukowe.

 

            Dorobek publicystyczny pracowników SJPdC UŁ skupiał się głównie wokół problemów dydaktycznych. Ma to odbicie w licznych publikacjach naukowych dotyczących kształcenia cudzoziemców.

            Przedstawione w tym rozdziale publikacje zostały podzielone ze względu na prezentowaną w nich tematykę na dziesięć kategorii:

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Zagadnienia nauczania wymowy, gramatyki i słownictwa.
 3. Doświadczenia metodyczne nauczycieli przedmiotów kierunkowych.
 4. O programach i pomocach dydaktycznych: podręcznikach , słownikach, filmach, mapach itd.
 5. Prace konfrontatywne.
 6. Nauczanie języka specjalistycznego przez polonistów.
 7. Lektoraty języka polskiego za granicą.
 8. Sprawozdania i komunikaty.
 9. Recenzje.

Szczegółowy wykaz publikacji wygląda następująco:

 

 1. Zagadnienia ogólne.
 • W. Dembowski, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. [w:] Uniwersytet Łódzki 1945 – 1970, pod red. A. Kłoskowskiej. Łódź 1970, s. 197 – 199.
 • W. Dembowski, Powstanie i działalność Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim, „Przegląd Ekonomiczno – Społeczny Miasta Łodzi”, 1975, t. 2, s. 223 – 225.
 • H. Skwarczyńska, Cudzoziemcy. [w:] Z pamiętnika wychowawcy, pod red. K. Wojciechowskiego, Warszawa 1976, s. 252 – 274.
 • W. Dembowski, Wybrane zagadnienia z historii Studium Języka Polskiego dla
 • Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim. Materiały na konferencję na temat „Programy nauczania języka polskiego jako obcego” Łódź, 16 – 17 XII 1980 r., Łódź 1980.
 • J. Michowicz, Środowisko studenckie. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. „Życie Szkoły Wyższej”, 1980, R. 28, nr 10, s. 65 - 74.
 • M. Dalecki, Wieża Babel, „Głos Nauczycielski”, 1983, R. 56, nr 52, s. 9.
 • J. Michowicz, Wykaz publikacji pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców dotyczących kształcenia cudzoziemców, [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, t. 1, z. H 2, pod red. J. Lewandowskiego. Warszawa 1983, 10 k.
 • J. Michowicz, Organizacja procesu dydaktycznego i jego najważniejsze ogniwa w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, t. 1, z. B1, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 1983, s. 3 – 23.
 • J. Michowicz, Organizacja procesu dydaktycznego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, 1983, nr 4, s. 133 – 147.
 • J. Michowicz, Główne ogniwa dydaktyczne w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia       i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 24 – 40.
 • J. Michowicz, M. Strąk, Niektóre metody nauczania języka polskiego jako obcego (Próba klasyfikacji), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 41 – 58.
 • J. Michowicz, J. Lewandowski, Przegląd literatury i stanu badań nad problemem nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 9 – 24.
 • A. Omulecka, Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces przyswajania języka polskiego jako obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 58 – 66.
 • A. Omulecka, E. Sajenczuk, O motywacji uczenia się języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr  1, pod red.  K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej,  J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988, s. 5 – 23.
 • M. Czernik, Wydawnictwa Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia  i materiały, nr 1, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988,  s. 85 – 111.
 • K. Michalewski, Cel nauczania a dobór materiału, [w:] Kształcenie polonistyczne Cudzoziemców, nr 2. Kształcenie cudzoziemców – materiały międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1989, s. 7 – 13. 
 • G. Zarzycka – Suliga, Nauczanie cudzoziemców jako dialog międzykulturowy, [w:] Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego, pod red.  H. Rybickiej – Nowackiej, B. Rocławskiego, Gdańsk 1990, s. 268 – 278.
 • G. Zarzycka – Suliga, Kontakty interkulturowe w ramach Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi, [w:] Dialogi o Trzecim Świecie, tom 6, pod red. S. Łodzińskiego, Warszawa 1990, s. 56 – 69.
 • E. Podsiadły, G. Suliga, Sposoby i środki porozumiewania się cudzoziemców we wstępnym okresie nauczania języka polskiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3, pod red. K. Michalewskiego,  M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1991, 13 – 39.
 • J. Majchrowski, Problemy adaptacyjne młodzieży polskiej ze Wschodu w SJPdC UŁ, [w:] Problemy kształcenia Polaków ze Wschodu. Materiały z konferencji nt. „Stan i problemy kształcenia młodzieży polonijnej (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze Wschodu)”, Kazimierz n. Wisłą 2 – 4.12.91, pod red. J. Mazura, UMC-S, Lublin 1992, s. 29 – 36.
 • G. Rudziński, Młodzież polonijna w świetle wyników sesji orientacyjnej  w SJPdC UŁ, [w:] Problemy kształcenia Polaków ze Wschodu. Materiały z konferencji nt. „Stan i problemy kształcenia młodzieży polonijnej (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze Wschodu)”, Kazimierz n. Wisłą, 2 – 4. 12. 91, pod red. J. Mazura, UMC-S, Lublin 1992, s. 41 – 44.
 • G. Rudziński, Próba oceny stanu wiedzy o literaturze polskiej w środowisku studentów I i II roku Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentów szkół radzieckich, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1993, s. 75 – 80.
 • A. Skalska, Próby adaptacji środowiskowej studentów – przedstawicieli Polonii w Studium Języka Polskiego w Łodzi, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1993, s. 177 – 186.
 • G. Zarzycka – Suliga, Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce, pod red. E. Nowickiej, S. Łodzińskiego; rozdział: Pierwsze kontakty studentów zagranicznych z Polską. Relacja z łódzkiej <<Wieży Babel>>, Warszawa 1993, s. 47 – 69.
 • G. Zarzycka – Suliga: Swoi czy obcy? – o trudnościach dialogu ze studentami polskiego pochodzenia ze Wschodu, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1993, s. 169 – 176.
 • G. Zarzycka – Suliga, Kurs kulturowy jako propozycja metodologiczna pracy  z Polakami ze Wschodu, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 125 – 131.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Stan wiedzy o języku polskim studentów pierwszego roku polonistyki dla cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 37 – 44.
 • B. Rakowski, Łódzka szkoła języka polskiego dla cudzoziemców, „Kontakt”, nr 1, Łódź 1994.
 • G. Rudziński, Stopień znajomości podstawowej terminologii językoznawczej u Polaków ze Wschodu – studentów I roku polonistyki, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura. Lublin 1994, s. 69 – 74.
 • G. Rudziński, Wysoka sprawność komunikacyjna jako problem kształcenia językowego, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii i Polaków ze Wschodu”, pod red. J. Mazura, UMC-S, Lublin 1995, s. 59 – 66.
 • G. Rudziński, O potrzebie prowadzenia językoznawczych badań tekstów naukowych, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red.S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej,  M. Wnuk, Łódź 1996, s. 5 – 13.
 • E. Mendak: Kody niewerbalne jako obiekty nauczania języka obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red.         S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk. Łódź 1995, s. 63 – 69.
 • B. Ostromęcka – Frączak: Funkcje pytań w procesie glottodydaktycznym, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1996, s. 13 – 23.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Efekty kształcenia Polaków ze Wschodu na Wydziale Filologicznym UŁ w latach 1989 – 1995, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989 – 1995), pod red. J. Mazura, Lublin 1996.
 • A. Skalska, Edukacja i polonizacja. Aktywność kulturalna studentów polonijnych z wyższych lat studiów, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989 – 1995), pod red. J. Mazura, Lublin 1996, s. 69 – 78.
 • G. Kompel, Zadania podmiotów procesu glottodydaktycznego, [w:] Nauczanie języków obcych w szkole wyższej, Wrocław 1996, s. 53 – 56.
 • G. Rudziński, Kształcenie Polaków ze Wschodu a lektorat języka polskiego dla cudzoziemców w UŁ, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989 – 1995), pod  red.  J. Mazura, Lublin 1996, s. 79 – 84.
 • G. Rudziński, Zjawiska językowe w tytule tekstu naukowego. Powiązania kontekstowe i wewnątrzwypowiedzeniowe w tytułach jedno-, dwu-,                     i trójwyrazowych, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 9, pod red. S. Gogolewskiego,  B. Ostromęckiej – Frączak, L. Sikorskiego, B. Rakowskiego, M. Wnuk, Łódź 1997, s. 13 – 23.
 • G. Rudziński, Rola polonisty w promocji języka i kultury polskiej jako zadanie interdyscyplinarne, [w:] Promocja języka i kultury polskiej w świecie, pod red.  J. Mazura, Lublin 1998, s. 57 – 62.
 • G. Zarzycka – Suliga, Znaczenie dialogu w nauczaniu języka drugiego w kontekście kulturowym, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 135 – 143.
 • G. Zarzycka – Suliga, Sposoby negocjowania znaczeń w komunikacji międzykulturowej, [w:] Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy               w nauczaniu języków obcych  w aspekcie jednoczącej się Europy. Materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo – dydaktycznej 8 – 11 października 1998, „Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 1998, nr 34/2, s. 179 – 197.
 • G. Zarzycka, Język w stanie dyskursu jako rezultat pracy z wieloma mediami, [w:] Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Multimedia                   w nauczaniu języka rodzimego jako obcego”, „Postscriptum” - Kwartalnik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 27 – 29, jesień 1998 – wiosna 1999, Katowice 1999.
 • A. Skalska, „False beginners” jako problem lektora, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 479 – 485.
 • D. Wielkiewicz – Jałmużna, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi – problematyka organizacyjna i oświatowo – pedagogiczna, [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XIX, Lublin 1999, s. 229 – 239.
 • G. Kompel, Elementy wiedzy o teatrze polskim, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red.  J. Mazura, Lublin 2000, s. 301 – 308.
 • G. Zarzycka, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis zachowań społeczno – językowych cudzoziemców przyswajających język polski, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 11, Łódź 2000.
 • G. Zarzycka – Suliga, Kurs komunikacji międzykulturowej jako element studiów Polskich, „Przegląd Polonijny”, 2000, z. 1, s. 131 – 143.
 • G. Zarzycka – Suliga, Socjolingwistyczne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej - opis badań własnych, [w:] Socjologiczne aspekty funkcjonowania języka, pod red.  K. Wojtczuka, Siedlce 2000, s. 123 – 136.
 • G. Zarzycka – Suliga, Socjokulturowy aspekt pracy ze słuchaczami ze zintegrowanej Europy (doświadczenia z Programu „Erasmus – Socrates”), „Prace Naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej” 2000, nr 36/3,  s. 259 – 268.
 • G. Zarzycka – Suliga, Uniformizująca funkcja języka propagandowego w kontekście przyswajania języka polskiego jako drugiego, [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2000, s. 407 – 418.
 • G. Zarzycka – Suliga, Etnocentryzm, polonocentryzm, wielokulturowość, wielogłosowość ... – opis orientacji obecnych w nauczaniu języków obcych, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 69 – 81.
 • A. Skalska, „Odpowiednia dać rzeczy – słowo!”.Kształtowanie postawy refleksyjnej wobec jakości własnych wypowiedzi u studentów zaawansowanych językowo, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 129 – 134.
 • G. Kompel, Z prac na Leksykonem teatru polskiego dla cudzoziemców, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001, s. 405 – 408.
 • G. Zarzycka – Suliga, Typy zakłóceń w komunikacji międzykulturowej, [w:] Język  w komunikacji (3), pod red. G. Habrajskiej, Łódź 2001, s. 243 – 258.
 • G. Zarzycka – Suliga, Analiza konwersacji i analiza dyskursu jako metody przydatne w określaniu kompetencji komunikacyjnej, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001, s. 241 – 255.
 • G. Zarzycka, O interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 11 – 43.

 

 1. Zagadnienia nauczania wymowy, gramatyki i słownictwa.
 • L. Sikorski, Polaryzacja polskiego systemu czasownikowego u uczniów niemieckich,„Poradnik Językowy”, 1980, nr 4, s. 187 – 190.
 • L. Sikorski, Analiza błędów językowych obcokrajowców i jej implikacje lingwistyczno – dydaktyczne dla nauczania języka polskiego jako obcego na materiale błędów uczniów niemieckich. Łódź 1982. Maszynopis pracy doktorskiej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Toż: [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, Warszawa 1983, k. 1–30.

 • L. Sikorski, Z problemów leksykalno – składniowych w grupie z językiem niemieckim, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red.  J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 110 – 116.
 • J. Kucharczyk, Najczęstsze błędy fleksyjne i składniowe w procesie przyswajania języka polskiego przez studentów latynoskich, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego,  J. Michowicz, Łódź 1987, s. 89 – 98.
 • J. Kucharczyk, Uwagi o trudnościach fonetycznych studentów latynoskich          w procesie przyswajania języka polskiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia  i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 82 –88.
 • J. Majchrowski, O fonetykę dydaktyczną języka polskiego dla cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red.          J. Mączyńskiego,  J. Michowicz, Łódź 1987, s. 67 – 82.
 • H. Olaczek, Z problematyki nauczania cudzoziemców konstrukcji ze słowem „nie”. (Potrzeby językowe i ich realizacja w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego używanych w ośrodkach kształcenia cudzoziemców w Polsce), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego,  J. Michowicz, Łódź 1987, s. 117 – 129.
 • E. Sajenczuk, Próba przedstawienia błędów popełnianych najczęściej przez studentów wietnamskich w czasie uczenia się języka polskiego w Polsce, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red.  J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 99 – 109.
 • E. Wyrębowska – Bajor, W sprawie odmiany specjalistycznej języka polskiego na zajęciach z cudzoziemcami, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 130 – 136.
 • M. Nowakowska, Fleksja rzeczownika w podręczniku historii, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3, pod red.                     K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1991, s. 45 – 59.
 • K. Michalewski, Gramatyka dydaktyczna, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców (Materiały z konferencji), nr 4, pod red. K. Michalewskiego,      M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1992, s. 139 – 145.
 • L. Sikorski, Trudne słowa (z problematyki czasownika na zajęciach z Polonią), „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1992, 2.
 • L. Sikorski, Tekst jako podstawa do ćwiczeń na poziomie wyższym, „Ojczyzna – Polszczyzna” 1992, 1.
 • G. Rudziński, Adlatywne wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca  i łączliwe z nimi czasowniki, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994, 5 – 23.
 • B. Nadgórska – Maciejewska, Możliwości zastosowania technik słowotwórczych na lekcjach języka polskiego z cudzoziemcami, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994, s. 23 – 31.
 • E. Mendak, D. Pogorzelska, Możliwości wykorzystania elementów komunikacji niewerbalnej w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego (Rozważania teoretyczne), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej,   M. Wnuk, Łódź 1994, s. 31 – 39.
 • E. Mendak, Cele nauczania a środki dydaktyczne, „Neofilolog”, 1995, 10.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Rola prefiksów czasownikowych w komunikacji językowej studentów rosyjsko – języcznych, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1995, s. 103 – 114.
 • B. Krucka, Rusycyzmy składniowe w języku Polaków ze Wschodu na tle polsko-rosyjskich kontrastów językowych, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1995, s. 115 – 124.
 • B. Krucka, Błędy frazeologiczne w języku Polonii ze Wschodu, [w:] Język polski w kraju i za granicą, t. I, pod red. B. Janowskiej, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1997, s. 62 – 71.
 • B. Krucka, Propozycja ćwiczeń przeciwdziałających interferencji języka rosyjskiego (na podstawie struktur składniowych oznaczających przyczynę), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red.  B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 337 – 345.
 • I. Słaby – Góral, Analiza możliwości funkcjonalnego wprowadzania wybranych form deklinacyjnych (na podstawie Narzędnika i Miejscownika) w grupach studentów cudzoziemców uczących się języka polskiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 9, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak, L. Sikorskiego, B. Rakowskiego, M. Wnuk, Łódź 1997, s. 5 – 13.
 • I. Słaby – Góral, Analiza możliwości funkcjonalnego wprowadzania form fleksyjnych w grupach studentów cudzoziemców uczących się języka polskiego (na podstawie wybranych związków składniowych z liczebnikami głównymi), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 353 – 361.
 • E. Wyrębowska – Bajor, Zobaczymy, jak czytają nasi studenci, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 185 – 190.
 • I. Słaby – Góral, Między językoznawstwem integracyjnym a językoznawstwem filologiczno – semiotycznym. Gramatyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice 2001,      s. 425 – 437.
 • I. Słaby – Góral, Do czego Polakom potrzebny jest ten nieszczęsny celownik – czyli problemy cudzoziemców związane z użyciem rzadziej występujących form fleksyjnych, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 81 – 87.
 • L. Sikorski, Dydaktyczno – językowe aspekty korelacji w nauczaniu cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red.  S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 87 – 93.
 • A. Kubacka – Gorwecka: Charakterystyka zmodyfikowanego egzaminu ustnego z języka polskiego po kursie podstawowym (stopień IV: poziom podstawowy, progowy) w SJPC UŁ, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Fraczak, B. Rakowskiego, M. Wnuk,  G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 109 – 113.
 • A. Omulecka, Streszczenie – ważne ćwiczenie w kształtowaniu myślenia analitycznego w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego,  M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 113 – 119.

 

 1. Doświadczenia metodyczne nauczycieli przedmiotów kierunkowych.
 • S. Rubaj, Kierunki i metody doskonalenia procesu nauczania fizyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Łódź 1979. Maszynopis pracy doktorskiej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
 • J. Michowicz, Rozwijanie sprawności językowych studentów cudzoziemców w pierwszych tygodniach nauczania wiedzy o Polsce. Materiały z konferencji międzynarodowej, Lipsk 1978, 12 s.
 • J. Michowicz, Upowszechnianie wiedzy o Polsce wśród słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, „Życie Szkoły Wyższej”, 1980, r. 28, nr 9, s. 95 – 104.
 • J. Michowicz, Problemy doboru i zakresu treści nauczania wiedzy o Polsce w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1980. Maszynopis pracy doktorskiej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Toż: [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, t. 1, z. H1 – H2, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 1983 – 84, 2, cz.: k1 – 202, 1 – 200.

 • J. Michowicz, Rola nauczania historii w rozwoju umiejętności w zakresie języka Polskiego, [w:] Spotkanie Nauczycieli Polonijnych `80. Materiały z seminarium, Warszawa, 9 – 10 sierpnia 1980 r., pod red. W. Kucharskiego, Lublin 1981, s. 61 – 71.
 • J. Michowicz, Niektóre problemy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, 1981, nr 2, s. 129 – 142.
 • G. Karowicz, Testy bieżącej kontroli w nauczaniu chemii, [w:] Materiały dorocznego zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego                   i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kielcach, 19 – 22 IX 1984, Kielce 1984, s. 46.
 • J. Michowicz, Metody i techniki badań nad doborem treści nauczania wiedzy o Polsce studentów cudzoziemców, „Poradnik Językowy”, 1985, nr 2, s. 122 – 127, nr 3, s. 196 – 202.
 • S. Bednarek, Organizacja i uwarunkowania procesu dydaktycznego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, „Życie Szkoły Wyższej”, 1986, r. 34, nr 7/8, s. 143 – 154.
 • S. Golewski, I. Słaby – Góral, Wybrane problemy koordynacji pracy w nauczaniu języka polskiego jako obcego w ramach przedmiotu „chemia”         w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 173 – 179.
 • J. Jerzewski: Testy w nauczaniu matematyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 196 – 201.
 • G. Karowicz, Rola testów w nauczaniu chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 209 – 217.
 • J. Michowicz, Założenia ogólne stosowania testów w nauczaniu cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red.         J. Mączyńskiego,  J. Michowicz, Łódź 1987, s. 186 – 195.
 • S. Rubaj, Niektóre czynniki warunkujące efektywność nauczania fizyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red.  J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987,  s. 180 – 185.
 • S. Rubaj, Testy w nauczaniu fizyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987, s. 202 – 208.
 • S. Rubaj, Nauczanie języka specjalistycznego i przedmiotów w przygotowaniu do studiów wyższych, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie cudzoziemców – materiały międzynarodowj konferencji naukowej, nr 2, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz. Łódź 1989, s. 95 – 103.
 • K. Andrijewska, E. Grzejdziak: Kształtowanie sprawności językowych na lekcjach chemii, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie cudzoziemców – materiały międzynarodowej konferencji naukowej, nr 2, pod red. K. Michalewskiego,  M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1989, s. 87 – 95.
 • S. Bednarek, Środki dydaktyczne i ich funkcje we wprowadzaniu słownictwa specjalistycznego na przykładzie fizyki. [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie cudzoziemców – materiały międzynarodowej konferencji naukowej, nr 2, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1989, s. 103 – 113.
 • M. Wnuk, Wykorzystanie technik i środków nauczania w biologii, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie cudzoziemców – materiały międzynarodowej konferencji naukowej, nr 2, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1989, s. 129 – 139.
 • Z. Jóźwiak, Uwagi dotyczące pierwszego etapu w nauczaniu matematyki, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3, pod red.  K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1991, s. 59 – 63.
 • D. Wróbel, Nie definicyjne wprowadzanie pojęć matematycznych na zajęciach dla cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1991, s. 63 – 75.
 • S. Bednarek, Umiejętności rozwiązywania zadań z fizyki przez słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców a determinujące je czynniki, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3, pod red.  K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1991, s. 75 – 92.
 • S. Bednarek, Badanie prognostyczności ocen z zaliczeń dla wyników egzaminów w procesie kształcenia przygotowawczego cudzoziemców (na przykładzie fizyki), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego,                 G. Karowicz, Łódź 1991, s. 92 – 102.
 • K. Andrijewska, E. Grzejdziak, Stan wiedzy Polaków ze Wschodu a dobór treści i organizacji procesu nauczania chemii w SJPdC UŁ, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 147 – 154.
 • Z. Jóźwiak, D. Wróbel, Organizacja nauczania matematyki i sprawdzanie Wiadomości studentów w ramach sesji orientacyjnej, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 155 – 162.
 • B. Penczak, M. Wnuk, Spostrzeżenia dotyczące merytorycznego przygotowania z biologii – kandydatów ze Wschodu na studia medyczne, rolnicze i biologiczne, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 133 – 140.
 • J. Dziurdź, B. Penczak, Aktywność własna studenta uczącego się biologii a umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem biologicznym, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1995, s. 223 – 230.
 • D. Wróbel, A. Zielińska, Przekładowe słowniki matematyczne: ich założenia i rola w kształceniu sprawności komunikacyjnej studentów polonijnych, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, Lublin 1995, s. 231 – 236.
 • B. Penczak, S. Hrabec, Filmy wideo w nauczaniu cudzoziemców słownictwa biologicznego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1996, s. 75 – 83.
 • Z. Jóźwiak, L. Kondrak, Test wstępny jako jeden z czynników intensyfikacji nauczania matematyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej, Łódź 1996, s. 83 – 93.
 • P. Nosko, Rodzaje ćwiczeń językowych na lekcjach fizyki dla cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996, s. 169 – 177.
 • T. Jakubowska, M. Ledzion, Film video i komputer w nauczaniu historii słuchaczy cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996,  s. 185 – 193.
 • K. Kalinowski, E. Mendak, Sprawdzanie wiadomości z zakresu chemii a sprawność językowa studentów w grupach medycznych w SJPC UŁ, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1996, s. 193 – 205.
 • T. Borowczyk, Z. Jaruga, E.Rudzińska, Prezentowanie funkcji i znaczenia komunikacyjnego wybranych struktur językowych na zajęciach z chemii, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1996, s. 205 – 215.
 • M. Wnuk, Metody i środki techniczne stosowane na zajęciach z biologii, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1996, s. 215 – 221.
 • Z. Jóźwiak, L. Kondrak, Testy z matematyki a sprawność języka i wiedza merytoryczna studentów Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8. Pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1996, s. 221 – 229.
 • I. Kolendo, M. Wiktorowski, Wiedza historyczna Polaków ze Wschodu w świetle badań – oceny i wnioski, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989 – 1995), pod red. J. Mazura, Lublin 1996, s. 85 – 96.
 • M. Wiktorowski, I. Kolendo, Wiedza historyczna młodzieży polonijnej  w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 9, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak,  L. Sikorskiego, B. Rakowskiego, M. Wnuk, Łódź 1997, s. 59 – 69.

 

 1. O programach i pomocach dydaktycznych: podręcznikach,  słownikach, filmach, mapach itd.
 • S. Hrabcowa, T. Jeromin, A. Wierzbowska, M. Wiśniewska – Mync: Programy nauczania języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców       w Łodzi. Łódź 1973, 34 s.
 • K. Kalinowski, I. Słaby – Góral, Z prac nad „Chemicznym słownikiem minimum dla cudzoziemców” (Problem doboru treści i układu hasła), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz, Łódź 1987,  s. 162 – 172.
 • M. Starzycka, Uwagi na marginesie pracy nad „Historycznym słownikiem minimum dla cudzoziemców”, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. J. Mączyńskiego, J. Michowicz. Łódź 1987, s. 154 – 161.
 • B. Czernik, Z prac nad słownikiem dydaktycznym dla cudzoziemców. Dobór i układ treści w matematycznym słowniku minimum, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988, nr 1, s. 33 – 47.
 • J. Mączyński, Model programu nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3, pod red.  K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1991, s. 5 – 13.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Studia polonistyczne dla cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazura, Lublin 1993, s. 107 – 112.
 • T. Jakubowska, Mapa na lekcjach historii i wiedzy o Polsce w nauczaniu słuchaczy – cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994, s. 61 –71.
 • E. Mendak: O scenariuszu cyklu filmowego Ewy Mendak i Lidii Wasilewskiej pt.: „Ucz się z nami”, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia        i materiały, nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994, s. 55 –61.
 • B. Nadgórska – Maciejewska, Prace leksykograficzne w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi (lata 1968 – 1990), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994, s. 39 – 55.
 • T. Borowczyk, H. Iljaszuk, Założenia dydaktyczno – metodyczne podręcznika: „Język polski dla cudzoziemców”, cz. 1. – T. Borowczyk i H. Iljaszuk, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1996, s. 5 – 13.
 • L. Sikorski, Z prac nad polskim słownikiem ekonomicznym minimum, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1996, s. 229 – 237.
 • A. Skalska, Film edukacyjny w praktyce glottodydaktycznej – próba adaptacji, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red.  S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego,  A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1996, s. 43 – 63.
 • E. Wyrębowska – Bajor, E. Madej, Koncepcja językowo – metodyczna podręcznika języka polskiego dla grup humanistycznych, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996, s. 243 – 251.
 • B. Barska, K. Kalinowski, Z prac nad „Materiałami pomocniczymi – język polski na lekcjach chemii”, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 9, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak, L. Sikorskiego, B. Rakowskiego,  M. Wnuk, Łódź 1997, s. 69 – 79.
 • G. Kompel, Nauczanie Europejczyków kultury polskiej na poziomie średnim, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red.  B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 169 – 177.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Słownik dwujęzyczny i jego rola w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 389 – 395.
 • G. Rudziński, Indeks a tergo do Słownika minimum współczesnej polszczyzny Z. Kurzowej i H. Zgółkowej, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10. Pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 403 – 415.
 • M. Cieślak, J. Czarnecka, A. Jackowska, L. Sikorski, „ABC ekonomii dla cudzoziemców”. Podręcznik dwupoziomowy, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Słowniki dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego. Teoria i praktyka, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka              i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, 323 – 333.
 • Z. Jóźwiak, Słowniki jako pomoc dla uczestników krótkich kursów terminologii matematycznej, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Pod red. R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001.

 

 1. Prace konfrontatywne.
 • J. Majchrowski, S. Radeva, Polskite glagoli za dvizenie s predstavki od-, wy-, po- i technite bylgarski syotstvija, [w:] Bjuletin za sypostavitel – no izsledvane na bylgarskija ezik s drugi ezici, Sofija 1977, s. 149 – 169.
 • I. Słaby – Góral, Opisanije polskogo jazyka kak inostrannogo w kontrastiwnom obuczenii na osnowie ekspierimienta prowiedionnogo w gruppie studientow choroszo władiejuszczich anglijskim jazykom, [w:] Skrifter utgivna av Institutionen for Filologi II vid Tammerfors Universitet, t. 13, Tampereen Yliopisto, Filologian Laitos II ja tekijat, Jaljennepalvalvelu, Tampere 1987, s. 29 – 45.
 • J. Majchrowski, S. Radeva, Polsko – bylgarski frazeologizmi s komponenti – somatizmi, [w:] Sypostavitelno izucavane na castnite leksikalni sistemi na slavanskite ezici v sinchronija i dijachronija, Sofija 1979, s. 178 – 184.
 • I. Słaby – Góral, Opis języka polskiego jako obcego w ujęciu kontrastywnym      z językiem angielskim na podstawie eksperymentu przeprowadzonego w grupie studentów nigeryjskich, [w:] Materiały Konferencji Naukowej z okazji 25–lecia Instytutu Przygotowawczego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie im. Łomonosowa, Moskawa 1979.
 • L. Sikorski, T. Lewaszkiewicz, Rosyjskie interferencje graficzne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Studia Rossica Posnaniensis”, 1980, z. 14, s. 191 – 199. Toż: [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, t. 1, z. C1, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 1983, k. 35 – 42.
 • J. Kucharczyk, Charakter i przyczyny błędów fonicznych popełnianych przez studentów z krajów Ameryki Łacińskiej, [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, t. 1, z. C1, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 1983,     s. 91 – 103.
 • B. Krucka, Związki frazeologiczne z czasownikiem „robić” i ich ekwiwalenty w języku rosyjskim, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia           i materiały, nr 6, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny , L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1996, s. 23 – 35.
 • M. Starzycka, Frazeologizmy w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców na przykładzie polskiego czasownika „robić” i jego odpowiedników – hiszpańskiego „hacer” i portugalskiego „fazer”, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1996, s. 35 – 43.
 • B. Krucka, Konfrontatywne nauczanie języka polskiego w grupach Polonii ze Wschodu, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1996, s. 137 – 145.
 • T. Sikorska: System fonologiczny języka polskiego w porównaniu z serbskim, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996, s. 145 – 153.
 • B. Krucka, Różnice w systemie składniowym języka polskiego i rosyjskiego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 9, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak, L. Sikorskiego, B. Rakowskiego, M. Wnuk, Łódź 1997, s. 35 – 59.
 • B. Krucka, Polsko – rosyjskie kontrasty w zakresie derywacji rzeczownikowej, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali,               B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 43 – 69.

 

 1. Nauczanie języka specjalistycznego przez polonistów.
 • A. Omulecka, Z zagadnień pracy z tekstem naukowym i tekstem kierunkowym  w grupie medycznej, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia         i materiały, nr 1, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988,   s. 23 – 33.
 • G. Rudziński, Problemy analiza tekstov po ekologii v ucebnych celjach, [w:] Problemy podgotovki nacionalnych kadrov dlja zarubieznych stran. Tezisy dokladov mezdunarodnoj naucno – prakticeskoj konferencii, Sankt – Peterburg 1995, s. 67.
 • L. Sikorski, Założenia metodyczno – programowe kursu języka polskiego dla cudzoziemców – ekonomistów, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 6, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1996, s. 19 – 23.
 • A. Omulecka, Funkcja tekstu na przedmiotach kierunkowych oraz na języku polskim  w grupach medycznych, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996,  s. 81 – 89.
 • E. Mendak, Polska terminologia rolnicza w nauczaniu cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996, s. 89 – 95.
 • Z. Kropiwnicka, A. Skalska, Na łasce języka ... Problemy przygotowania merytorycznego Słowian do studiów polonistycznych, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996, s. 153 – 163.
 • G. Kompel, Nauczanie języka polskiego przyszłych humanistów, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996, s. 163 – 169.
 • G. Rudziński, Badanie tekstów naukowych w kontekście kształcenia specjalistycznego cudzoziemców, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996,   s. 47 – 53.
 • L. Sikorski, Nauczanie języka specjalistycznego w układzie wieloprzedmiotowym, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 105 – 115.
 • E. Wyrębowska – Bajor, Niektóre aspekty organizacji słownictwa w materiałach do nauczania języka polskiego humanistów na etapie średnio zaawansowanym, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 129 – 135.
 • B. Krucka, Wprowadzenie słownictwa ekonomicznego w grupach polonijnych ze Wschodu, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 357 – 360.
 • G. Rudziński, Lista rangowa słownictwa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska jako pomoc w nauczaniu języka specjalistycznego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 93 – 109.

 

 1. Lektoraty języka polskiego za granicą.
 •  E. Sajenczuk, Nauczanie języka polskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych   w Hanoi, [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, t. 22, z. A, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 1984, s. 8 – 25.
 • E. Sajenczuk, Program nauczania języka polskiego na kursie przygotowawczym na Wydziale Przygotowawczym w Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi, [w:] Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, t. 22, z. A, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 1984, s. 26 – 40.
 • H. Kicińska, Lektorat języka polskiego w ABF Halle`a. Salle, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 1, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988, s. 63 – 67.
 • -   J. Majchrowska, Z działalności lektoratu języka polskiego w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie – Bułgaria, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 1, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988, s. 59 – 63.
 • M. Starzycka, Informacje o lektoracie języka polskiego w Universidade de Lizboa, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr  1, pod red.  K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988, s. 67 – 71.
 • K. Szafranowska – Kończalik, Z problemów nauczania języka polskiegow Uniwersytecie im. A. Żdanowa w Leningradzie, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr  1, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988, s. 53 – 59.
 • L. Wawrzyńczak, Lektorat języka polskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi – Wietnam, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia          i materiały, nr  1, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1988, s. 47 – 53.
 • B. Krucka, Z zagadnień wpływu języka rosyjskiego na polskie słownictwo i konstrukcje gramatyczne, „Zagadnienia Językoznawcze”, 1992, t. 21.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Kształcenie polonistyczne jako element kształcenia slawistycznego ( na przykładzie lektoratu języka polskiego w Lublanie), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców . Studia i materiały, nr 5, pod red.       S. Gogolewsiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994, 71 – 81.
 • - K. Wróbel, Lektorat języka polskiego w Turku (Finlandia) (1983 – 1988), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994,     s. 81 – 87.
 • L. Sikorski, Nauczanie języka polskiego w landzie Szlezwik – Holsztyn (Niemcy), [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, Nr 5, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, A. Zielińskiej, M. Wnuk, Łódź 1994,  s. 87 – 90.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Lektorat języka polskiego w Lublanie i jego współpracownicy, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia             i materiały, nr 6, pod red. S. Gogolewskiego, T. Jałmużny, L. Sikorskiego, W. Dembowskiego, A. Zielińskiej,  M. Wnuk, Łódź 1996, s. 93 – 98.
 • J. Majchrowski, O lektoratach języka polskiego na Konferencji polonistów zagranicznych w dniach 5 – 6 IX 1938 roku, [w:] Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza XXXII, 1997.
 • M. E. Sajenczuk, Refleksje nad nauczaniem języka polskiego w krajach Trzeciego Świata: Indie, [w:] Język polski w kraju i za granicą, t. II, pod red.      B. Janowskiej, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1997, s. 202 – 208.
 • B. Maciejewska, Nauczanie języka polskiego w Uniwersytecie Preszowskim w Słowacji, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak. Łódź 1998,     s. 433 – 439.
 • T. Sikorska, Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red.  B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 475 – 479.
 • I. Słaby – Góral, Język polski – lektorat i filologia na Uniwersytecie w Tempere (Finlandia), [w:] Prace naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, Nauczanie języków obcych na lektoratach w dobie reformy szkolnictwa  i integracji ze Wspólnotą Europejską. Wrocław 2000, s. 226 – 228.
 • M. E. Sajenczuk, O nauczaniu wiedzy o kulturze polskiej na kursie konwersacji polonistyki sztokholmskiej, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 275 – 284.
 • M. E. Sajenczuk, Symulacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej. Z doświadczeń lektora gościnnego na polonistyce sztokholmskiej, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001, s. 228 – 240.
 • G. Kompel, Z doświadczeń lektora gościnnego w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali,  B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 125 – 135.
 • M. E. Sajenczuk, Z doświadczeń lektora gościnnego JPJO i KPJO na uniwersytetach szwedzkich, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red.  S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 135 – 145.

 

 1. Sprawozdania i komunikaty.
 • G. Zarzycka – Suliga, Amerykańska wielokulturowość a nauczanie kultury Europy Wschodniej, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1996, s. 275 – 285.
 • M. E. Sajenczuk, Język polski w strukturze studiów slawistycznych w Uniwersytecie Delhijskim, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Nr 9, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak, L. Sikorskiego, B. Rakowskiego,   M. Wnuk, Łódź 1997, s. 85 – 93.
 • T. Szychowska, Wydział Przygotowawczy dla Studentów Zagranicznych w  Sankt-Petersburgu, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 9, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak, L. Sikorskiego, B. Rakowskiego,  M. Wnuk, Łódź 1997, s. 107 – 111.
 • Z. Jóźwiak, E. Mendak, B. Penczak, Współpraca łódzkiego Studium z Instytutem Języka Czeskiego w Pradze – osiągnięcia i perspektywy, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 9, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak,  L. Sikorskiego, B. Rakowskiego, M. Wnuk, Łódź 1997, s. 111 – 115.
 • A. Skalska, Sprawozdanie z konferencji „Obcokrajowców uczenie Polski” Kraków, 29 czerwca 1999 roku, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red.  S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 119 – 125.

 

 1. Recenzje.
 • G. Zarzycka – Suliga, Oswoili chrząszcza. Recenzja książki <<Oswajanie chrząszcza w trzcinie czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego>>, pod red. W. Miodunki, J. Rokickiego, Universitas 1999, „Przegląd Polonijny” 2000, z. 1, s. 201 – 205.
 • G. Zarzycka, Jak w Krakowie chrząszcz brzmi w trzcinie. „Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego”, pod red. W. Miodunki, J. Rokickiego, Universitas, Kraków 1999, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 145 – 151.
 • G. Zarzycka, Sprawdza się! Ewa Bajor, Eliza Madej, „Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów (poziom średnio zaawansowany)”, PWN, Warszawa – Łódź 1999, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red.  S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 151 – 159.
 • L. Sikorski, Magdalena Szelc – Mays, Paweł Długosz, „O ekonomii po polsku. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany”, Kraków 1999, Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 159 – 161.

 

W artykułach zamieszczonych w części I dokonano przeglądu literatury i stanu

badań nad problematyką nauczania języka polskiego jako obcego, omówiono najważniejsze ogniwa procesu dydaktycznego w SJPdC UŁ, przedstawiono niektóre metody nauczania języka polskiego jako obcego oraz wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces przyswajania polszczyzny przez cudzoziemców. Znalazły się tutaj również teksty poświęcone koncepcji doboru materiału językowego i roli nauczyciela w rozwijaniu sprawności językowej studentów.

            Artykuły zgromadzone w części II poświęcone zostały wybranym zagadnieniom nauczania wymowy, gramatyki i słownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki błędów popełnianych w procesie przyswajania polszczyzny przez cudzoziemców pochodzących  z różnych krajów.

            W III części publikacji zawarte zostały artykuły przedstawiające niektóre doświadczenia metodyczne nauczycieli SJPdC UŁ w zakresie zastosowania testów oraz koncepcje godzenia rozbieżnych niekiedy potrzeb nauczycieli języka i przedmiotów kierunkowych. Artykuły te pokazywały, że przedmioty kierunkowe stanowiły ważny element przygotowania cudzoziemców do studiów w polskich szkołach wyższych, ze względu na występujące różnice programowe między polskimi i obcymi szkołami średnimi, a także dlatego, że polskiej terminologii naukowej najłatwiej uczyć się w naturalnych sytuacjach, a więc w trakcie zajęć         z biologii, chemii, fizyki czy matematyki. W publikacjach tych znalazły się również rozważania dotyczące programu nauczania przedmiotów kierunkowych.[1]

            Bezpośrednio programom nauczania poświęcone były trzy artykuły zawarte w części IV. Dwa z nich prezentowały i charakteryzowały obowiązujące w Studium programy, natomiast trzeci autorstwa Jana Mączyńskiego oprócz przedstawienia opinii autora na temat programu nauczania przypominał nie zrealizowane zamysły opracowania powszechnie obowiązującego programu. Autor proponował zasady, którymi należałoby się kierować w opracowywaniu licznych, bo ukierunkowanych na potrzeby odpowiednich kursów, programów.[2]

            W dziale tym znalazły się również rozważania na temat podręczników do języka polskiego jak i do kształcenia terminologii specjalistycznej oraz artykuły poświęcone pomocom dydaktycznym w nauczaniu języka polskiego; artykuły poświęcone wykorzystaniu filmów edukacyjnych w praktyce glottodydaktycznej oraz jeden tekst dotyczący wykorzystania mapy na lekcjach historii  i wiedzy o Polsce.

            W pracach z działu V piszący zwracali uwagę na specyfikę nauczania, wynikającą  z odmienności systemowych różnych języków. Programy, metody          i środki nauczania języka polskiego jako obcego zestawiono z glottodydaktyką innych języków, np. rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego.[3]

            Artykuły z działu VI poświęcone zostały zagadnieniom związanym z nauczaniem języka specjalistycznego w zakresie np. ekonomii, biznesu, ekologii     i ochrony środowiska. Wiele tekstów poruszało problem terminologii specjalistycznej  i jej zróżnicowania, np. słownictwo humanistyczne, medyczne, rolnicze.

            W publikacjach, które znalazły się w części VII autorzy pisali o nauczaniu języka polskiego za granicą i swoich doświadczeniach związanych z pracą tam.

            W dział VIII znalazły się teksty poświęcone sprawozdaniom z konferencji bądź pobytu nauczycieli na zagranicznych uniwersytetach.

            Końcowy dział IX stanowią recenzje dwu najnowszych podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, na różnych poziomach i dla różnych specjalizacji oraz monografii Instytutu Polonijnego, w której zamieszczone zostały również artykuły o charakterze teoretycznym.[4]

            Większość artykułów napisanych przez pracowników Studium została opublikowana w serii „Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” wydawanej przez Wydawnictwo UŁ i adresowanej do wszystkich uczących języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą, a zwłaszcza do wykładowców instytucji przygotowujących cudzoziemców do rozpoczęcia studiów w polskich uczelniach wyższych. Od 1987 r.  do  2002 r. ukazało się 12 numerów.

Do końca 2002 roku pracownicy Studium opublikowali 192 artykuły i 5 prac doktorskich poświęconych tematyce glottodydaktycznej:

 • S. Rubaj, Kierunki i metody doskonalenia procesu nauczania fizyki w Studium

Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Łódź 1979.

 • J. Michowicz, Problemy doboru i zakresu treści nauczania wiedzy o Polsce w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1980.
 • L. Sikorski, Analiza błędów językowych obcokrajowców i jej implikacje

,lingwistyczno – dydaktyczne dla nauczania języka polskiego jako obcego na materiale błędów uczniów niemieckich, Łódź 1982.

 • G. Zarzycka, Dialog międzykulturowy teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Łódź 2000.
 • G. Rudziński, Charakterystyka językowa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska, Łódź 2001.

             Dynamikę produkcji wydawniczej pracowników Studium w czterech dziesięcioletnich okresach  ilustruje tabela 35.

 

Tabela 35.

Publikacje naukowe napisane przez pracowników SJPdC UŁ w latach 1963 -  2002.

 

lata/      rodzaj publikacji

1963 - 1972

1973 - 1982

1983 - 1992

1993 - 2002

razem

artykuły

1

11

62

118

192

doktoraty

-

3

-

2

5

Źródło: zestawienie własne autorki.

 

            Jak widać z powyższej tabeli liczba powstających publikacji systematycznie się zwiększała, a ostatnie dziesięciolecie było wyjątkowo udane, jeśli chodzi o tę dziedzinę działalności pracowników Studium. Wynika to prawdopodobnie z tego, że w obecnym czasie, aby utrzymać się na rynku usług edukacyjnych trzeba wykazywać się nie tylko pracą dydaktyczną, ale również potrzebna jest rozległa działalność naukowa, a co za tym idzie i publikacyjna.

            W SJPdC w Łodzi zostały zorganizowane pięć konferencji naukowych.

            Pierwsza odbyła się 16 – 17 grudnia 1980 r. Tematem jej były programy nauczania języka polskiego jako obcego.

            Druga odbyła się 1987 r. z okazji jubileuszu 35-lecia SJPdC UŁ. Zostali zaproszeni na nią przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków zajmujących się kształceniem cudzoziemców, jak również goście z zagranicy: przedstawiciele ośrodków przygotowawczych w Lipsku, Halle, Woroneżu, Sofii, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie, Pekinie. Wygłoszono 22 referaty, w tym 5 zaprezentowali pracownicy SJPdC w Łodzi.

            Konferencja była poświęcona trzem zagadnieniom:

 1. doborowi materiału językowego,
 2. udziałowi nauczycieli przedmiotów w kształceniu językowym,
 3. technicznym środkom nauczania.[5]

Trzecia konferencja odbyła się w 1989 r. Poświęcona była następującym zagadnieniom:

 1. dobór materiału,
 2. terminologia glottodydaktyczna,
 3. metody i środki nauczania,
 4. organizacja nauczania.[6]

Pracownicy SJPdC UŁ wygłosili na niej trzy referaty.

Czwarta konferencja odbyła się w Studium w 1995 r. Wzięli w niej udział pracownicy podobnych ośrodków przygotowawczych z kraju i zagranicy. Wygłoszono 44 referaty, w tym kilka przedstawiciele ośrodków zagranicznych, takich jak np. Chorwacja, Łotwa, Nowa Jugosławia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Wietnam, USA.

            Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów pięćdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego. Poświęcona była zagadnieniom związanym z nauczaniem języka specjalistycznego w zakresie np. ekonomii, biznesu, ekologii i ochrony środowiska. Wiele referatów poruszało problem terminologii specjalistycznej i jej zróżnicowania, np. słownictwo humanistyczne, medyczne, rolnicze. Nauczyciele przedmiotów kierunkowych przedstawili metody i formy nauczania ich przedmiotów oraz zgłosili propozycje nowego sposobu oceniania wiedzy studentów. Nauczyciele SJPdC UŁ wygłosili 15 referatów.[7]

Piąta konferencja poświęcona nauczaniu języka polskiego cudzoziemców odbyła się w 1997 r. i zatytułowana została: „Polonistyczna edukacja językowa          i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: Stan obecny – Problemy – Postulaty”. Udział wzięli w niej nauczyciele akademiccy z ośrodków krajowych i zagranicznych, w których język polski jest nauczany jako obcy. Reprezentowane były takie kraje, jak: Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Izrael, Japonia, Nowa Jugosławia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Uczestnikami krajowymi byli przedstawiciele uczelni Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia. Gospodarze, pracownicy SJPdC UŁ, wygłosili 15 referatów, a w czasie całej konferencji zaprezentowano 75 wystąpień.

            Uczestnicy dyskutowali nad programami nauczania języka polskiego jako obcego w różnych częściach świata. Przedstawiony został wspólny inwentarz zagadnień gramatycznych oraz kolejność ich wprowadzania. Zwracano też uwagę na specyfikę nauczania, wynikającą z odmienności systemowych różnych języków. Programy, metody i środki nauczania języka polskiego jako obcego zestawiono z glottodydaktyką innych języków, np. rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego.

            Ważne miejsce podczas konferencji zajęły problemy związane z nauczaniem różnych elementów kultury polskiej i dialogiem międzykulturowym.[8]

            Pracownicy SJPdC w Łodzi licznie uczestniczyli w innych konferencjach naukowych organizowanych przez poszczególne ośrodki zajmujące się nauczaniem języka polskiego jako obcego, jak również Stowarzyszenie „Bristol” oraz w konferencjach glottodydaktycznych organizowanych za granicą.. Dowodem tego są następujące publikacje pokonferencyjne:

 • K. Andrijewska, E. Grzejdziak, Stan wiedzy Polaków ze Wschodu a dobór treści i organizacji procesu nauczania chemii w SJPdC UŁ, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego”, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 147 – 154.
 • M. Cieślak, J. Czarnecka, A. Jackowska, L. Sikorski, „ABC ekonomii dla cudzoziemców”. Podręcznik dwupoziomowy, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s.(Materiały z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • J. Dziurdź, B. Penczak, Aktywność własna studenta uczącego się biologii a umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem biologicznym, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii   i Polaków ze Wschodu”, pod red. J. Mazura, Lublin 1995, s. 223 – 230.
 • Z. Jóźwiak, D. Wróbel, Organizacja nauczania matematyki i sprawdzania wiadomości studentów w ramach sesji orientacyjnej, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego”,  pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 155 – 162.
 • Z. Jóźwiak, Słowniki jako pomoc dla uczestników kursów terminologii Matematycznej, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001, s. 367 – 370. (Materiały z konferencji zorganizowanej 14 – 16 września 2000 r. w Filii Uniwersytetu Śląskiego  w Cieszynie).
 • I. Kolendo, M. Wiktorowski, Wiedza historyczna Polaków ze Wschodu w świetle badań – oceny i wnioski, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu           w Polsce (1989 – 1995). Referaty i komunkaty z konferencji „Efekty kształcenia rodaków ze Wschodu w Polsce w latach 1989 – 1995”, pod red. J. Mazura, Lublin 1996, s. 85 – 96.
 • G. Kompel, Zadania podmiotów procesu glottodydaktycznego, [w:] Nauczanie języków obcych w szkole wyższej. Materiały VIII konferencji naukowo – dydaktycznej 21 – 22 września 1995 r., pod red. R. Kuźmińskiej, M. Mendychowskiego, Wrocław 1996.
 • G. Kompel, Elementy wiedzy o teatrze polskim, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000,    s. 301 - 308.(Materiały z konferencji zorganizowanej   z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • G. Kompel, Z prac nad Leksykonem teatru polskiego dla cudzoziemców, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001, s. 405 – 408. (Materiały z konferencji „Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Teoria i praktyka” zorganizowanej 14 – 16 września 2000 r. w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie).
 • B. Krucka, Rusycyzmy składniowe w języku Polaków ze Wschodu na tle polsko-rosyjskich kontrastów językowych, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii i Polaków ze Wschodu”, pod red. J. Mazura, Lublin 1995, s. 115 – 124.
 • B. Krucka, Błędy frazeologiczne w języku Polonii ze Wschodu, [w:] Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Warszawa 14 – 16 września 1995 r., t. I, pod red. B. Janowskiej,      J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1997, s. 62 – 71.
 • B. Krucka, Wprowadzenie słownictwa ekonomicznego w grupach polonijnych ze Wschodu, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 357 - 360.(Materiały z konferencji zorganizowanej   z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • J. Michowicz, Rozwijanie sprawności językowych studentów cudzoziemców w pierwszych tygodniach nauczania wiedzy o Polsce. Materiały z konferencji międzynarodowej, Lipsk 1980, 12 s.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Studia polonistyczne dla cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Metodyka nauczania języka polskiego dla Polaków ze Wschodu i Polonii”, pod red. J. Mazura, Lublin 1993, 107 – 112.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Stan wiedzy o języku polskim studentów pierwszego roku polonistyki dla cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „:Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego”, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 37 – 44.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Rola prefiksów czasownikowych w komunikacji językowej studentów rosyjsko – języcznych, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii i Polaków ze Wschodu”, pod red. J. Mazura, Lublin 1995, s. 103 – 114.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Efekty kształcenia Polaków ze Wschodu na Wydziale Filologicznym UŁ w latach 1989 – 1995, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989 – 1995). Referaty i komunikaty z konferencji „Efekty kształcenia rodaków ze Wschodu w Polsce w latach 1989 – 1995”, pod red. J. Mazura, Lublin 1996.
 • B. Ostromęcka – Frączak, Słowniki dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego. Teoria i praktyka, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 323 – 333.(Materiały z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • B. Penczak, M. Wnuk, Spostrzeżenia dotyczące merytorycznego przygotowania z biologii – knadydatów ze Wschodu na studia medyczne, rolnicze i biologiczne, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty       z konferencji nt. „Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego”, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 133 – 140.
 • G. Rudziński, Młodzież polonijna w świetle wyników sesji orientacyjnej w SJPdC UŁ, [w:] Problemy kształcenia Polaków ze Wschodu. Materiały  z konferencji nt. „Stan i problemy kształcenia młodzieży polonijnej (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze Wschodu)”, Kazimierz n. Wisłą, 2 – 4. 12. 91, pod red. J. Mazura, Lublin 1992, s. 41 – 44.
 • G. Rudziński, Próba oceny stanu wiedzy o literaturze polskiej w środowisku studentów I i II roku Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentów szkół radzieckich, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Metodyka nauczania języka polskiego dla Polaków ze Wschodu i Poloni”, pod red. J. Mazura, Lublin 1993, s. 75 – 80.
 • G. Rudziński, Stopień znajomości podstawowej terminologii językoznawczej      u Polaków ze Wschodu – studentów I roku polonistyki, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego”, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 69 – 74.
 • G. Rudziński, Wysoka sprawność komunikacyjna jako problem kształcenia językowego, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii i Polaków ze Wschodu”, pod red. J. Mazura,  Lublin 1995, s. 59 – 66.
 • G. Rudziński, Problemy analiza tekstov po ekologii v ucebnych celjach, [w:] Problemy podgotovki nacionalnych kadrov dlja zarubieznych stran. Tezisy dokladov mezdunarodnoj naucno – prakticeskoj konferencii, Sankt – Petersburg 1995, s. 67.
 • G. Rudziński, Kształcenie Polaków ze Wschodu a lektorat języka polskiego dla cudzoziemców w UŁ, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989 – 1995). Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii i Polaków ze Wschodu”, pod red. J. Mazura, Lublin 1996, s. 79 – 84.
 • M. E. Sajenczuk, Refleksje nad nauczaniem języka polskiego w krajach Trzeciego Świata: Indie, [w:] Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów Warszawa 14 – 16 września 1995 r., t. II, pod red. B. Janowskiej, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1997, s. 202 – 208.
 • M. E. Sajenczuk, Symulacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej. Z doświadczeń lektora gościnnego na polonistyce sztokholmskiej, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka, J. Tambor,. Katowice 2001, s. 228 – 240. (Materiały z konferencji „Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Teoria i praktyka” zorganizowanej 14 – 16 września 2000 r. w Filii Unwersytetu Śląskiego w Cieszynie).
 • M. E. Sajenczuk, O nauczaniu wiedzy o kulturze polskiej na kursie konwersacji polonistyki sztokholmskiej, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka           i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000,    s. 275 - 284.(Materiały z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • A. Skalska, Próby adaptacji środowiskowej studentów – przedstawicieli Polonii w Studium Języka Polskiego w Łodzi, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Metodyka nauczania języka polskiego dla Polaków ze Wschodu i Polonii, pod red.  J. Mazura, Lublin 1993, s. 177 – 186.
 • A. Skalska, Edukacja i polonizacja. Aktywność kulturalna studentów polonijnych z wyższych lat studiów, [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989 – 1995). Referaty ikomunikaty z konferencji „Efekty Kształcenia rodaków ze Wschodu w Polsce w latach 1989 – 1995”, pod red. J. Mazura, Lublin 1996, s. 69 – 78.
 • A. Skalska, „Odpowiednie dać rzeczy – słowo!” Kształcenie postawy refleksyjnej wobec jakości własnych wypowiedzi u studentów zaawansowanych językowo, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 185 - 190.(Materiały z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • I. Słaby – Góral, Opis języka polskiego jako obcego w ujęciu kontrastywnym z językiem angielskim na podstawie eksperymentu przeprowadzonego w grupie studentów nigeryjskich, [w:] Materiały Konferencji Naukowej z okazji 25-lecia Instytutu Przygotowawczego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie im. Łomonosowa, Moskwa 1979.
 • I. Słaby – Góral, Między językoznawstwem integracyjnym a językoznawstwem filologiczno – semantycznym. Gramatyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red.                R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001, s. 425 – 437. (Materiały z konferencji „Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Teoria i praktyka” zorganizowanej 14 – 16 września 2000 r. w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie).
 • D. Wróbel, A. Zielińska, Przekładowe słowniki matematyczne: ich założenia i rola w kształceniu sprawności komunikacyjnej studentów polonijnych, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii   i Polaków ze Wschodu”, pod red.  J. Mazura, Lublin 1995, s. 231 – 236.
 • E. Wyrębowska – Bajor, Zobaczymy, jak czytają nasi studenci, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 185 - 190.(Materiały z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • G. Zarzycka – Suliga, Swoi czy obcy – o trudnościach dialogu ze studentami polskiego pochodzenia ze Wschodu, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Metodyka nauczania języka polskiego dla Polaków ze Wschodu i Polonii”, pod red. J. Mazura, Lublin 1993, s. 169 – 176.
 • G. Zarzycka – Suliga, Kurs kulturowy jako propozycja metodologiczna pracy z Polakami ze Wschodu, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego”, pod red. J. Mazura, Lublin 1994, s. 125 – 131.
 • G. Zarzycka – Suliga, Sposoby negocjowania znaczeń w komunikacji międzykulturowej, [w:] Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy. Materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo – dydaktycznej  8 – 11 października 1998, „Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej”, 1998, nr 34/2, s. 179 – 197.
 • G. Zarzycka, Język w stanie dyskursu jako rezultat pracy z wieloma mediami, [w:] Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Multimedia w nauczaniu języka rodzimego jako obcego”, „Postscriptum „ – Kwartalnik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, nr 27 – 29, jesień 1998 – wiosna 1999, Katowice 1999.
 • G. Zarzycka, Etnocentryzm, polonocentryzm, wielokulturowość, wielogłosowość ... opis orientacji obecnych w nauczaniu języków obcych, [w:] Polonistyka         w świecie. Nauczanie języka i kultur polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 69 – 84.(Materiały z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w dniach 16 – 19 września 1999 r. w Lublinie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS).
 • G. Zarzycka, Analiza konwersacji oraz analiza dyskursu jako metody przydatne w określaniu kompetencji komunikacyjnej, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka, J. Tambora, Katowice 2001, s. 241 – 254. (Materiały z konferencji „Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Teoria i praktyka” zorganizowanej 14 – 16 września 2000 r. w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie).

Jak widać w powyższym zestawieniu, pracownicy SJPdC w Łodzi wzięli udział w cyklu konferencji zorganizowanych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMC-S w Lublinie w latach 1992 - 1996,  poświęconych przede wszystkim nauczaniu Polaków ze Wschodu. Referaty wygłaszane na tych konferencjach były później wydawane w cyklu „Kształcenie Polaków ze Wschodu” pod red. J. Mazura. Nauczyciele SJPdC UŁ wygłosili również referaty na VIII i IX Konferencji Naukowo – Dydaktycznej, zorganizowanych przez Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, które odbyły się kolejno w  1995 i 1998 r. Artykuły z tych konferencji zostały później wydane w publikacjach pt. „Nauczanie języków obcych w szkole wyższej. Materiały VIII Konferencji Naukowo – Dydaktycznej 21 –22 września 1995 r.” pod red. R. Kuźmińskiej,  M. Mendychowskiego i w „Pracach Naukowych Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej” nr 34/2 . Swój udział zaznaczyli również wykładowcy SJPdC UŁ na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów zorganizowanej przez Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” w Warszawie w 1995 r., materiały z tej konferencji ukazały się  w książce pt. „Język polski w kraju i za granicą” tom I i II pod red. B. Janowskiej i J. Porayskiego – Pomsty. Studium było też reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji naukowej „Multimedia w nauczaniu języka rodzimego jako obcego” zorganizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w 1998 r., a prace z tej konferencji ukazały się w „Postscriptum” nr 27 – 29. Wykładowcy SJPdC UŁ licznie wzięli udział w konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w 1999 r. w Lublinie. Referaty wygłoszone na tej konferencji ukazały się w książce pt. „Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych” pod red. J. Mazura. Kolejną konferencją, w której uczestniczyli pracownicy Studium była konferencja zorganizowana w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w 2000 r. Materiały z tej konferencji zostały wydane w książce pt. „Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” pod red. R. Cudaka i J. Tambora. Nauczyciele SJPdC UŁ wyjeżdżali również na konferencje zagraniczne do Lipska,  Petersburga i Moskwy, a prezentowane tam referaty ukazały się również w formie publikacji.

             W omawianym w pracy okresie szesnastu pracowników SJPdC  w Łodzi należało do Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, które zostało zarejestrowane 22 kwietnia 1997 r. w Warszawie. Potem w Łodzi 18 września 1997 r., w przeddzień międzynarodowej konferencji naukowej, odbyły się wybory władz.[9] Zrzeszenie to miało na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji nauki języka polskiego w świecie, upowszechnianie wiedzy o polskiej literaturze, historii, kulturze i sztuce, a także przyczynianie się do podwyższania poziomu nauczania języka polskiego jako obcego.[10]

            Ustawa o języku polskim z 7 października 1999 r. stanowi w artykule 3, punkt 3: „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia egzaminów państwowych z języka polskiego dla cudzoziemców, ubiegających się o urzędowe poświadczenie jego znajomości.” Działając w myśl tej ustawy, Minister Edukacji Narodowej powołał wiosną 1999 r. Komisję ds. Certyfikacji Języka Polskiego jako Obcego, działającą w następującym składzie: dr R. Cudak (Uniwersytet Śląski), prof. A. Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski), dyr. M. Jelonkiewicz (Uniwersytet Warszawski), dr W. Martyniuk (Uniwersytet Jagielloński), prof. J. Mazur (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej), prof. W. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński), prof. B. Ostromęcka – Frączak (Uniwersytet Łódzki), prof. T. Zgółka (Uniwersytet Adama Miciewicza) i naczelnik E. Bober z MEN. Celem tej Komisji było przygotowanie merytoryczne koncepcji prowadzenia egzaminów biegłości z języka polskiego i określenie zasad wydawania dyplomów potwierdzających zdanie „egzaminów państwowych z języka polskiego”.

            Komisja ds. Certyfikacji powołała wiosną 2000 r. podzespół przygotowujący zadania do testów certyfikatowych. Zespół ten spotykał się regularnie dwa razy do roku i odbywał szkolenia, które mogły zostać uznane za szkolenia dla pracowników przygotowujących i przeprowadzających testy oraz szkolenia dla lektorów języka polskiego jako obcego. Wszyscy jego członkowie byli lektorami języka polskiego w poszczególnych ośrodkach akademickich. SJPdC w Łodzi reprezentowali: dr Grażyna Zarzycka i dr Grzegorz Rudziński. Członkowie podzespołu przygotowali testy certyfikatowe dla zaawansowanych i dla początkujących, które zostały potem przeprowadzone jako testy pilotażowe w tych ośrodkach akademickich, które brały udział w przygotowywaniu egzaminów: w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Łodzi, Lublinie i Krakowie.

            Powyższe informacje pokazują dobitnie, że pracownicy SJPdC w Łodzi prowadzili i prowadzą nadal bardzo rozległą działalność naukową, o czym najlepiej świadczą ich publikacje.. Uczestniczyli również aktywnie we wszelkich działaniach mających na celu poprawę jakości usług edukacyjnych w zakresie kształcenia obcokrajowców w Polsce.

            W niniejszym rozdziale zostały przedstawione publikacje pracowników SJPdC UŁ związane jedynie z glottodydaktyką, pominięte zostały natomiast publikacje związane z innymi dyscyplinami naukowymi.

 

[1] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku.,nr 3, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1991, s. 3.

[2] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Nauczanie po polsku, nr 3..., s. 3.

[3] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, nr 10, pod red. B. Ostromęckiej – Frączak, Łódź 1998, s. 3.

[4] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 12, pod red. S. Gali, B. Ostromęckiej – Frączak, B. Rakowskiego, M. Wnuk, G. Zarzyckiej – Suligi, Łódź 2002, s. 3.

[5] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 2, pod red. K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, G. Karowicz, Łódź 1989, s. 3 – 6.

[6] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców (Materiały z konferencji), nr 4.,pod red.  K. Michalewskiego, M. Nowakowskiej, J. Mączyńskiego, J. Majchrowskiego, G. Karowicz, Łódź 1992, s. 3.

[7] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 7/8, pod red. S. Gogolewskiego, B. Ostromęckiej – Frączak, L. Sikorskiego, B. Rakowskiego, M. Wnuk, Łódź 1996, s.3.

[8] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty,  nr 10 ..., s. 3.

[9] „Nie można być osobą, która wszystko wie najlepiej” – rozmowa z prof. W. Miodunką przeprowadzona przez J. Tambor. Tekst opracowała J. Malejka. http://bristol.us.edu.pl/bristol.html

[10] Statut Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego jako Obcego, http://bristol.us.edu.pl/bristol.html

 

Polski