Get Adobe Flash player

You are here

Home » MENU » Textbooks and scientific papers

Textbooks, dictionaries and collections of exercises currently used by teachers of School of Polish for Foreign Students

Handbooks of Polish language:


J. Lechowicz, J. Podsiadły, Chcę studiować medycynę. Język
polski dla cudzoziemców - kandydatów na studia medyczne, Łódź
1998.

Podręcznik ten zapoznaje z charakterystycznymi dla stylu naukowego
strukturami językowymi, wprowadza terminologię medyczną.
Umożliwia również powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z
gramatyki. Ma na celu: przygotowanie cudzoziemców - przyszłych
studentów medycyny - do czytania ze zrozumieniem tekstów popularno
- naukowych i naukowych w języku polskim; przygotowanie do
czynnego posługiwania się stylem naukowym, to znaczy do
formułowania krótkich wypowiedzi na określony temat w mowie i piśmie.

 

 

 

J. Kucharczyk, Zaczynam mówić po polsku, Łódź 1999.
Podręcznik jest przeznaczony dla ludzi, którzy stykają się z językiem
polskim po raz pierwszy. W przystępnej formie prezentuje słownictwo
potrzebne na co dzień. W jasny sposób podaje materiał gramatyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kucharczyk, Już mówię po polsku, Łódź 1999.
Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które opanowały podstawowe
słownictwo i zasady gramatyczne języka polskiego. Systematyzuje
materiał gramatyczny. Przygotowuje do samodzielnego czytania i
rozumienia tekstów ogólnych w języku polskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Cieślak, J. Czarnecka, A. Jackowska, L. Sikorski, ABC
ekonomii dla cudzoziemców. Podręcznik dwupoziomowy, Łódź 2002.

Publikacja ta została przygotowana z myślą o wszystkich potencjalnych
odbiorcach, interesujących się problematyką ekonomiczną, gospodarczą,
ale nie w znaczeniu uniwersalnym  jest adresowana do kandydatów na
studia ekonomiczne w Polsce. Podręcznik składa się formalnie z dwu
części, programowo i tematycznie stanowi jednak całość, a
zróżnicowanie wynika ze stopnia złożoności tekstów i trudności ćwiczeń
językowych.

 

 

 

 

 

E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw. Język polski dla
cudzoziemców. Podręcznik do języka polskiego dla poziomu średniego
B2 i zaawansowanego C2, Łódź 2006.

Książka jest adresowana do słuchaczy, dla których język polski będzie
językiem ich przyszłych studiów akademickich, zwłaszcza
humanistycznych. Prezentowana w podręczniku tematyka dotyczy spraw
leżących w sferze zainteresowań większości ludzi takich, jak: edukacja,
małżeństwo i rodzina, religia, itp.

 

 

 

 

 

I. Dembowska - Wosik, A. Strzelecka, A. Zawada, Spacerkiem
po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla
cudzoziemców, Łódź 2011.

Podręcznik jest zbiorem tekstów i ćwiczeń przeznaczonych do nauki
języka polskiego na trzech poziomach: A1, A2 i B1. został osadzony w
łódzkich realiach, aby cudzoziemcy uczący się języka polskiego w Łodzi
mogli lepiej poznać łódzką rzeczywistość. Ma pełnić funkcję podręcznika
pomocniczego - zawarte w nim ćwiczenia służą powtarzaniu i utrwalaniu
materiału gramatycznego.

 

 

 

 

Workbooks:

J. Lechowicz, J. Podsiadły, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko
gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001.

Książka ta jest przeznaczona dla obcokrajowców rozpoczynających naukę
języka polskiego, głównie dla dorosłych i młodzieży. Niemniej jednak
znajdują się w niej ćwiczenia - zabawy, które można wykorzystać w
nauczaniu dzieci. Ten, ta, to obejmuje: ćwiczenia gramatyczne, leksykalno -
frazeologiczne, komunikacyjne, uczące czytania ze zrozumieniem i
ortograficzno - gramatyczne.

 

 

 

 

 

 

E. Bajor, E. Sabela, Zeszyt ćwiczeń do podręcznika "Wśród
ludzi i ich spraw", Łódź 2010.

Zeszyt zawiera ćwiczenia form językowych i słownictwa zintegrowane z
treściami i kontekstami prezentowanymi w poszczególnych jednostkach
podręcznika.

 

 

 

 

 

 

Series: Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, pod redakcją G. Zarzyckiej.

 

1. M. Krzywańska, T. Wicińska, Testy śródsemestralne
i semestralne z języka polskiego (poziom A1 i A2), Łódź 2010.

Prezentowany zbiór przedstawia testy, jakimi w pracy ze studentami
posługują się nauczyciele Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytetu Łódzkiego. Zakres leksykalny niniejszego skryptu nie
wykracza poza słownictwo ogólne związane z sytuacjami życia
codziennego. Zamieszczone teksty i ćwiczenia dotyczą głównie życia
studenta - cudzoziemca w Polsce.

 

 

 

 

 

2. M. Krzanowska, A. Romańska - Szeląg, Testy
semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1 - C1, Łódź 2010.

Znajdują się tu zadania, które mają pomóc studentom w przypomnieniu,
utrwaleniu lub sprawdzeniu najistotniejszych zagadnień gramatycznych.
Zbiór ten - dzięki tekstom, tematom do konwersacji i prac stylistycznych
- jest pomocny w ocenie poziomu leksykalnego słuchaczy kursu bądź
służy do ćwiczeń usprawniających mówienie.

 

 

 

 

 

 

 

3. G. Zarzycka, G. Kompel, A. Skalska, Testy dla
kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze, Łódź 2010.

Przedstawiany zbiór testów jest adresowany zarówno do cudzoziemców
uczących się języka polskiego, jak i do słuchaczy polskiego pochodzenia,
przygotowujących się do podjęcia studiów humanistycznych i
prawniczych w polskich uczelniach wyższych. Większość zgromadzonych
w zbiorze zadań testowych wymaga opanowania słownictwa i materiału
gramatycznego na poziomie średnio zaawansowanym (B2), choć są wśród
nich także propozycje na poziomie zaawansowanym (C1).

 

 

 

 

 

 

4. J. Lechowicz, J. Podsiadły,M. Magajewska, Testy
dla kandydatów na studia medyczne, Łódź 2010.

Testy te pozwalają ocenić znajomość języka polskiego na poziomie B2,
ale bazują na leksyce związanej z obszarem nauk medycznych.
Różnorodność tematyczna testów daje możliwość wykorzystania ich nie
tylko podczas egzaminów końcowych, ale również podczas sprawdzianów
śródsemestralnych.

 

 

 

 

 

 

 

5. A. Jackowska, R. Tarnowski, D. Wielkiewicz -
Jałmużna, Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne, Łódź 2010.

Przedstawiony zbiór testów adresowany jest do cudzoziemców
przygotowujących się do studiów ekonomicznych w Polsce. Głównym
jego założeniem jest prezentacja przykładowych egzaminów końcowych
w grupach o profilu ekonomicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. E. Białecka, T. Borowczyk, S. Rudziński, Testy dla kandydatów
na studia techniczne, Łódź 2010.

Niniejszy wybór testów ma służyć cudzoziemcom - kandydatom na studia
techniczne w Polsce; przeznaczony jest do sprawdzenia postępów w
opanowaniu języka polskiego po dwóch semestrach nauki w Studium
Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

Handbook of chemistry:

 

Z. Jaruga, M. B. Nowakowska, Chemia ogólna, Łódź 2008.
Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy - cudzoziemców, którzy
przygotowują się do podjęcia wyższych studiów w Polsce w Akademii
Medycznej, Akademii Rolniczej, Politechnice lub Uniwersytecie (kierunek:
chemia lub biologia). Materiał zawarty tutaj powinien służyć słuchaczom
do bieżącego uczenia się chemii na zajęciach oraz może być wykorzystany
do powtórzenia przed egzaminem końcowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbook of mathematics:

 

D. Wróbel, A. Zielińska, G. Rudziński, Wstęp do matematyki.
Podręcznik dla cudzoziemców, Łódź 2011.

Jest to podręcznik dla trzech grup odbiorców: po pierwsze, dla
cudzoziemców, którzy z zamiarem podjęcia w Polsce studiów rozpoczynają
naukę języka polskiego od podstaw; po drugie, dla osób, które znając język
polski w zakresie ogólnym muszą uzupełnić jego znajomość w zakresie
matematyki; po trzecie wreszcie, dla tych osób kształconych za granicą,
które z racji różnic w programach szkolnych opanowały inny niż
obowiązujący w Polsce zakres wiedzy z tego przedmiotu.

 

 

 

 

 

Math Dictionary:

 

Z. Jóźwiak, L. Kondrak, D. Wróbel, A. Zielińska, Słownik polsko
- angielsko - francusko - rosyjski podstawowych terminów
matematycznych z wykazami haseł: angielsko - polskim, francusko -
polskim, rosyjsko - polskim oraz tablicą symboli, Łódź 2008.

Niniejszy słownik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy
w jakikolwiek sposób korzystają z obcojęzycznych publikacji
matematycznych, a szczególnie nauczycieli matematyki, studentów i
uczniów. Ze względu na opracowanie gramatyczne strony polskiej,
uwzględniające specyfikę terminologii matematycznej, będzie też przydatny dla
cudzoziemców i studentów polonijnych.

 

 

 

 

 

Guide to Biology:

 

J. Dziurdź, M. Hahn - Piłat, S. Hrabem, A. Kierkul, B.
Pęczak, M. Wnuk, Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
człowieka, Łódź 2002.

Skrypt ten jest przeznaczony dla cudzoziemców - kandydatów na
wyższe studia medyczne w Polsce. Jego celem jest wzbogacenie
wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka, zapoznanie ze
słownictwem specjalistycznym i przygotowanie przyszłego studenta do
samodzielnej pracy z podręcznikiem akademickim.

 

 

 

 

 

 

English