Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna

  Imię, nazwisko

1.jpg

 

 Radosław Dałkowski

 

  Stanowisko / funkcje

I – X.2001              Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, pracownik inżynieryjno-techniczny

X.2001 – X.2009   Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, asystent

X.2009 – IX.2015  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, adiunkt

od X.2015              Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, starszy wykładowca

 

  Wykształcenie

 

Wyższe

07.2001 - magisterium; Wydział Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;

09.2009 - doktorat; uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych; Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozprawa doktorska pt.: „Badanie równowag kwasowo-zasadowych i równowag kompleksowania jonów Ni(II) i Cu(II) w wodnych roztworach wybranych kwasów aminofosfonowych”

Wykształcenie uzupełniające:

1. Studia Podyplomowe – Zarządzanie Oświatą, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, 2014r.

2. Studia Podyplomowe - Ochrona Środowiska, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2007r.

3. Uprawnienia egzaminatora OKE w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z chemii. Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z chemii, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, marzec 2015r.

 

  Charakterystyka dorobku   dydaktycznego i naukowego

 

1. Opracowanie programu nauczania i przedmiotowych efektów kształcenia, przedmiot - Monitoring i ocena środowiska - kierunek Analityka Chemiczna I stopnia (studia stacjonarne) – koordynator przedmiotu, rok akad. 2013/14; 2014/15

2. Opracowanie programu nauczania i przedmiotowych efektów kształcenia, przedmiot – Chemia - kierunek Leśnictwo I stopnia (studia stacjonarne i studia niestacjonarne) – koordynator przedmiotu w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

3. Autorstwo skryptu w języku polskim „Chemia dla Leśników”, 65s, Wyd. UŁ, red. naukowo-dydaktyczna ‘Folia Chimica’, 2010r.

4. Opracowanie materiałów pomocniczych do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: Monitoring i ocena środowiska, Chemia Środowiska, Toksykologia.

5. Opieka, promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich i magisterskich

6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne):

  zajęcia kursowe:

Monitoring i ocena środowiska                          wykład kursowy, konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne (Chemia)

Chemia ogólna                                        ćwiczenia laboratoryjne (Chemia)

Chemia nieorganiczna I                          ćwiczenia laboratoryjne (Chemia)

Chemia analityczna I                              ćwiczenia laboratoryjne (Chemia)

Chemia związków kompleksowych        ćwiczenia laboratoryjne (Chemia)

Chemia środowiska                                 ćwiczenia laboratoryjne (Chemia)

Chemia nieorganiczna                              wykład kursowy, ćwiczenia laboratoryjne (Biologia)

Chemia                                                     wykład kursowy, ćwiczenia audytoryjne (Leśnictwo)

Chemia ogólna i analityczna                    ćwiczenia laboratoryjne (Ochrona Środowiska)

Chemia                                                                zajęcia audytoryjne dla cudzoziemców (SJPDC UŁ)

  zajęcia do wyboru:

Monitoring środowiska                                 wykład (Chemia)

Monitoring przyrody                                     wykład (Leśnictwo)

Zajęcia specjalizacyjne (Ochrona lasu)         wykład specjalizacyjny      (Leśnictwo)

Chemia środowiska                                       ćwiczenia laboratoryjne (Chemia)

Udział w działaniach promujących naukę i/lub kształcenie.

a. Prezentacje i pogadanki dla zapraszanej młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych podczas pikników naukowych i akcji: Otwarte Drzwi, Uniwersytet Zawsze Otwarty, Uniwersytet Dziecięcy, Targi Edukacyjne.

    Prezentacje na zaproszenie do liceów
    Prezentacje w ramach: Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Piknik UŁ

 

     Obecnie prowadzenie zajęć dydaktycznych z chemii w języku polskim jako obcym dla cudzoziemców chcących studiować na uczelniach medycznych w Polsce.

  Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), Stypendia, granty

nagrody:

VI.2001 - wyróżnienie na IV Sesji Posterowej Tematów Prac Dyplomowych Środowiska Chemików Łódzkich

IV.2002 – nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską dotyczącą Województwa Łódzkiego

X.2013 – Medal brązowy za długoletnią służbę

I.2015 – nagroda naukowa Dziekana Wydziału Chemii UŁ (kat. A+)

              za rok 2014

projekty:

1. Projekt Fundusze norweskie i EOG 2009-2014 nr FSS/2014/HEI/W/0108, „Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i absolwentów: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii” – wykonawca projektu.

2. Projekt WFOŚiGW w Łodzi, zadania z dziedziny: Badania i ekspertyzy/Monitoring Środowiska, nr 677/BN/D/2013 „Monitoring zbiorników retencyjnych Sulejów i Jeziorsko pod kątem eutrofizacji i występowania toksycznych zakwitów sinicowych – wykonawca projektu

3. Projekt współfinansowany z fundusz UE z EFRR nr UDA-RPLD.02.05.00-00-025/09-00 pt. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców narażonych na zagrożenia naturalne w zbiornikach retencyjnych województwa łódzkiego przez modernizację sprzętu i wprowadzenie innowacyjnych metod monitoringu w Pracowni Zagrożeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – wykonawca projektu.

 

  Udział w projektach międzynarodowych

 

  Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo- dydaktycznymi

 

  Wybrane  publikacje od roku 2008

 1. Marek Zieliński , Ewa Miękoś, Dominik Szczukocki, Krzysztof Polański, Barbara Krawczyk, Radosław Dałkowski, Renata  Juszczak; Wulfenia Journal „Waste fly ashes in composites enhanced by constant magnetic field”, ”, Volume 22, No 7, pp.285-297, (2015)

2. M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, R. Dałkowski, B. Krawczyk, R. Juszczak,  Wulfenia Journal, “Technology of phosphogypsum waste treatment and influence of constant magnetic field on new materials”, Volume 22, No 5, pp.383-399,(2015)

3. M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, R. Dałkowski, A. Leniart, B. Krawczyk, R. Juszczak, International Journal of Electrochemical Science, “Effects of constant magnetic field on electrodeposition of Co-W-Cu alloy”, Volume 10, Issue 5, pp. 4146-4154, (2015).

4. D. Szczukocki, R. Dałkowski, B. Krawczyk, M. Zieliński, R. Juszczak, L. Kubisiak-Banaszkiewicz, B. Olejniczak, G. Andrijewski, Cyanobacterial Blooms in Kaliski Region Water Reservoirs and Water Quality Parameters, Archives of Environmental Protection, 41 (1), 15-23 (2015).

5. Dominik Kopeć, Radosław Dałkowski, Marek Walisch, Beata Woziwoda, Marta Strumiłło, The impact of land use and water quality on the flora of ecotones along a small lowland river (Central Poland), Oceanological and Hydrobiological Studies Vol.43, Issue 2 138–146, (2014)

6. B. Krawczyk, D. Szczukocki, J. Stachniuk, R. Dałkowski, M. Zieliński, R. Juszczak, E. Miękoś, R. Zakrzewski, „The determination of the folic acid and its selected derivatives”, Mediterranean Journal of Chemistry, Vol.3, No 4, 1003-1012, (2014).

7. M. Zieliński, E. Miękoś, R. Dałkowski, R. Juszczak,

Magnetoelectrochemical investigation of cyclic voltammetry of L-cysteine. Magnetic separation, Current Topics in Biophysics, Vol. 36 (B), 27-28, (2013).

8. R. Dałkowski, D. Szczukocki, M. Walisch, B. Krawczyk, M. Zieliński, „Charakterystyka zmienności jakości wód na przykładzie rzek Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w latach 2001-2011”, w „Problemy badań wody w XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.             

9. D. Szczukocki, B. Krawczyk, R. Dałkowski, R. Juszczak, E. Miękoś, M. Zieliński, „Monitoring hydrochemiczny zbiorników zaporowych województwa łódzkiego”, w „Problemy badań wody w XX i XXI wieku” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.

10. Kopec, Dominik; Dalkowski Radoslaw, Urbaniak, Pawel, Using macrophytes as trophic state indicators in upland river waters: a case study of the Czarna Maleniecka River, Oceanological and hydrobiological studies, Vol. 39, I(1),119-126 (2010)

           

zgłoszenie patentowe

M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, R. Dałkowski, B. Krawczyk, R. Juszczak, Zgłoszenie patentowe nr P.410037, data zgłoszenia: 03.11.2014., p.t. „Sposób wytwarzania warstw podtynkowych izolacyjnych jako ocieplenia alternatywnego”, Urząd Patentowy RP, 2014.  

 

Wybrane referaty (wykłady), komunikaty zaprezentowane na konferencjach międzynarodowych i krajowych

 

Dominik Sczukocki, Barbara Krawczyk, Karolina Czarny, Radosław Dałkowski, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Ocena ilościowa fitoplanktonu poprzez oznaczenie barwników techniką HPLC, IX Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej, Warszawa, 22-23.10.2015

Barbara Krawczyk, Dominik Sczukocki, Radosław Dałkowski, Renata Juszczak, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Zastosowanie HPLC w monitoringu jakości wód zbiorników retencyjnych. IX Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej, Warszawa, 22-23.10.2015

K. Czarny, K. Szadkowska, D. Szczukocki, R. Dałkowski, B. Krawczyk, M. Zieliński, E. Miękoś, R. Juszczak, XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii, „Wykorzystanie EC do oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego”, 30.04.-04.05.2015, Lubenia.

M. Podrażka, D. Szczukocki, B. Krawczyk, R. Dałkowski, M. Zieliński, E. Miękoś, R. Juszczak, K. Czarny, XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii, „Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii – CHEMONIT. Moduł szkoleniowy dla studentów”, 30.04.-04.05.2015., Lubenia.

A. Składowski, B. Krawczyk, M. Szczepańska, D. Szczukocki, R. Dałkowski, M. Zieliński, Zjazd Wiosenny PTCh p.t. „Analiza danych hydrochemicznych z wykorzystaniem metod chemometrycznych na przykładzie zbiornika Jeziorsko”, 22-24.04.2015, Dobieszków k. Łodzi.

K. Czarny, D. Szczukocki, B. Krawczyk, R. Dałkowski, M. Zieliński, E. Miękoś, R. Juszczak, Zjazd Zimowy PTChem, Wpływ wybranych terpenów na zielenicę Chlorella vulgaris, Wrocław, 13.12.2014r.

D. Szczukocki, B. Krawczyk, R. Dałkowski, M. Zieliński, E. Miękoś, R. Juszczak, „Wpływ terpenów na skład barwników fotosyntetycznych w glonach”, X Konferencja Chromatograficzna, „Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice, Lublin, 23-26.09.2014r.

M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, R. Dałkowski, B. Krawczyk, R. Juszczak, „Zakwaszenie gleb skutkiem odpadów przemysłu chemicznego”, Konferencja Naukowa „Ocena gleb użytkowanych rolniczo”, Puławy, 26-27.06.2014r.

K. Czarny, D. Szczukocki, B. Krawczyk, R. Dałkowski, M. Zieliński, E. Miękoś, R. Juszczak, “ Toxicological Threats to birds in the Natura 2000 Area – Jeziorsko Water Reservoir”, 16-th JCF-Fruhjahrssymposium, Jena, 26-29.03.2014r.         

B. Krawczyk, M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, R. Dałkowski, R. Juszczak, “The radiological soil contamination of zone around phosphogypsum waste heap”, International Conference, Protection of soil functions – challenges for the future, Puławy, 15- 18.10.2013r.

M. Zieliński, E. Miękoś, R. Dałkowski, R. Juszczak, II International Symposium, Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in the Biological Systems, “Magnetoelectrochemical investigation of cyclic voltammetry of L-cysteine. Magnetic separation, University of Medical Sciences, 3- Poznań 4.10.2013.

J. Stachniuk, R. Dalkowski, B. Krawczyk, D. Szczukocki, R. Zakrzewski, “Determination of folic acid and its major derivatives by capillary electrophoresis”, 15th JCF-Frühjahrssymposium, Berlin, 6-9.03.2013.         

B. Krawczyk, D. Szczukocki, R. Dałkowski, J. Stachniuk, R. Juszczak, R. Zakrzewski, „Chromatograficzne oznaczanie pochodnych pterydyny”, VI Konferencja Chromatograficzna „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 15-17.05.2013r.

D. Szczukocki, B. Krawczyk, R. Dałkowski, R. Juszczak, E. Miękoś, „Materiały zapasowe fitoplanktonu jako źródło biopaliwa”, VI Konferencja Chromatograficzna „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 15-17.05.2013r.

R. Dałkowski, D. Szczukocki, B. Krawczyk, J. Stachniuk, M. Zieliński, R. Zakrzewski, „Capillary electrophoresis of methotrexate, folinic and folic acids in human urine”, VI Konferencja Chromatograficzna „Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej”, Łódź, 15-17.05.2013r.

D.Szczukocki, B.Krawczyk, R.Dałkowski, A.Czekalska, E.Miękoś; Usuwanie benzoesanu denatonium z roztworów alkoholowych; V Sympozjum Chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 14-16.05.2012, Łódź

B.Krawczyk, D.Szczukocki, R.Dałkowski, R.Juszczak; Stan wód dwóch największych zbiorników zaporowych regionu łódzkiego w sezonie 2011; V Sympozjum Chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 14-16.05.2012, Łódź

R.Dałkowski, B.Krawczyk, L.Kubisiak-Banaszkiewicz, M.Zieliński, D.Szczukocki Charakterystyka wód zbiorników retencyjnych Wielkopolski z wykorzystaniem technik elektromigracyjnych na tle zakwitów sinicowych w sezonie 2011; V Sympozjum Chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 14-16.05.2012, Łódź

D.Szczukocki, M.Zieliński, G.Andrijewski, R.Juszczak, R.Dałkowski, B.Krawczyk; Chromatograficzne oznaczanie anatoksyny-a, IX Konferencja Chromatograficzna “Chromatografia? To przecież codzienność!”, 26-29.06.2011, Poznań

R. Dałkowski, P. Urbaniak, G. Andrijewski, D. Cal, K. Gębicki, R. Bartnik

„The potentiometric investigation of acid-base equilibria of some polyaminophosphonic acids” 10th JCF-Fruhjahrssymposium, 27-29.03.2008, Rostock, Germany, 186

R. Dałkowski, P. Urbaniak, G. Andrijewski, D. Cal, K. Gębicki, R. Bartnik. „Potencjometryczne badania równowag kompleksowania jonów Ni(II) oraz Cu(II) w roztworach wybranych kwasów poliaminofosfonowych” 51 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem 07-11.09.2008, Łódź, 153                     

P. Urbaniak, R. Dałkowski, G. Andrijewski „Formy chemiczne metali ciężkich w wodach opadowych oraz powierzchniowych” XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych” 25-26.09.2008 Łódź, 18

 

 

Polski