Get Adobe Flash player
Języki
Polski

Jesteś tutaj

Strona główna
1. imię i nazwisko mgr Janusz Bomanowski
2. Stanowisko/funkcje -    starszy wykładowca; -    opiekun łódzkiego Klubu Studenta Polonijnego; -    w latach 2002 - 2008 koordynował działania swojej macierzystej placówki (SJPdC UŁ) w ramach łódzkiego Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki.
3. Wykształcenie Wyższe: -    filologia polska (specjalność nauczycielska); -    kulturoznawstwo (filmoznawstwo) UŁ; Doskonalenie językowe: -    Egzamin ze znajomości języka rosyjskiego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek - Warszawa, 12.IV.2007. -    Certyfikat "Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w języku angielskim i polskim" edycja II - Łódź, 25.II.2008.
4. Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego -    praca w SJPdC UŁ od 1 września 1988 r. - pozostałe zob. inne rubryki (7 i 8); -    szczególna troska o popularyzowanie w środowiskach polonijnych Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i studiów w Polsce poprzez akcje informacyjne oraz letnie kursy (szkoły) języka polskiego w kraju i za granicą; -    nauczanie zintegrowane języka polskiego jako obcego ze wzbogacaniem wiedzy o Polsce;
5. Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty -    lektoraty zagraniczne (skierowania ministerialne) - na Łotwie - 1993 -1997 Daugavpils (Dyneburg) i 1997 - 2001 Ryga; -    ERASMUS wrzesień 2009 i wrzesień 2011 - Daugavpils Universitate, Humanitara Fakultate, Latvija (Łotwa);
6. Udział w projektach międzynaraodowych -    w latach 1993-1997 założył i prowadził autorski, polskojęzyczny, miesięcznik "Czas Łatgalii" oraz autorskie programy (tygodniki) telewizyjne i radiowe (Daugavpils); -    w latach 1999 - 2002 prowadził w Rydze letnie szkoły języka i kultury polskiej; -    reprezentował na Łotwie Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Warszawa); -    organizacja regionalnych i ogólnokrajowych eliminacji oraz delegacje na finały w Polsce;
7. Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo -dydaktycznymi -    Stowarzyszenie ?Bristol? (od 1997 r.) polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego; -    Polska Akcja Humanitarna - kurs językowy dla repatriantów z Kazachstanu (2004); -    Stowarzyszenie ?Wspólnota Polska? Oddział Łódź -opiekun Klubu Studenta Polonijnego, organizator licznych wyjazdów szkoleniowych i krajoznawczych oraz kursów przygotowujących młodzież polonijną do podjęcia nauki w Studium Języka Polskiego (szkoły letnie); -    autorstwo i współautorstwo programów nauczania i egzaminów dla szkół i uczelni - we współpracy z ministerstwem edukacji Łotwy -Testy z języka polskiego na egzaminy kwalifikacyjne na studia w Polsce (lata 2010, 2011, 2012) - zamówienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8. Najważniejsze publikacje Publikacje po roku 2005: -    J. Bomanowski, ?Szkice ze sprawozdań z lektoratu w Daugavpils 1993-97?. Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 14, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005, str.121. -    J. Bomanowski, ?Typy tekstów stosowanych w działalności oświatowej i publicystycznej Stowarzyszenia ?Wspólnota Polska? (wybrane przykłady)?.Tekst referatu konferencyjnego 2008, Łódź. -    J. Bomanowski ?Nazwy własne na ziemiach dawnych Inflant Polskich -propozycja badawcza?. Referat na konferencji w Daugavpils, X 2009.
Polski